از حمیدرضا رحیمی منتشر شد :

* یک تکه از زمان کلیات آثار در شعر مدرن ، به فارسی - ناشر تابان– لس آنجلس

* لبخند ناتمام گزیده ای از شعرهای مدرن(فارسی- انگلیسی)- ناشر شرکت کتاب – لس آنجلس

این کتابها از طریق بخش انتشارات سایت نویسنده  www.hazl.com   و یاشرکت کتاب – لس آنجلس

 قابل تهیه اند

 

شرکت کتاب منتشر می کند :

* تذکرة الاشقیاء - مجموعه ی طنز های سیاسی جلد  اول و دوم 

     
 

 

 

بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

 

 

*.*.*.*.*April 19, 2020*.*.*.*.*

F:\Pedar Draft\caligraphis\در فکر منی  جائی که د1.JPG

استتار

در فکر منی،

جائی که دست "کرونا" هم نمیرسد!

شعر و خط: حمیدرضا رحیمی

**************

F:\Pedar Draft\caligraphis\من از آنروز که در بند توام آزادم.JPG

من از آنروز که در بند توأم، آزادم!

استاد سخن

***********************

F:\Pedar Draft\caligraphis\دریغا که بر خوان الوان عمر2-.JPG

دمی چند گفتم بر آرم به کام دریغا که بگرفت راه نفس دریغا که بر خوان الوان عمر دمی خورده بودیم و گفتند بس خط : حمیدرضارحیمی شعر: استاد سخن

*****************************************

F:\Pedar Draft\caligraphis\TAR.JPG

بانگ اذان سوی مسجد می کشاندم

نغمه جانسوز تار اگر که بگذارد!

 

Archive