Help us support the author
with a purchase or donation:

 

*********************************************

Like us on Facebook

حمیدرضا رحیمی

*.*.*.*.*

September 16, 2019

همراه

هر روز مرا

تا خیابان اندوه می بری

 و بعد دستم را

در دستان شعر میگذاری و

می روی…

14 ژوئن 019

------------------------------

درخواست

چه خوبست اگر پیش از خواب

سری هم ،

به آینه بزنی …

18 اگست 019

--------------------------------

سفارش

یادت نرود!

که آینه را نوازش کنی، بیشمار

و نیز ببوسی؛

آن بالش ِخوشبخت را

به تکرار!...20ژوئن 019

--------------------------------

تأثیر

کارتودیگر

ازانگیزه گذشته ست!

تو اینک دیگر بمن،

الهام میدهی !

3 جون 019

+++++++++++++++++

تصویر

زیبائیِ یله داده برنرده ها

از دیوارسرازیر میشود

تا بریزد به چشمه ای که دارد

تصویر تو را 

دست بدست می برد..

----------------------------------

ویژگی

عشق هم 

می تواند بغایت خشن باشد؛

مثل همین کرشمه ی کشنده ی خودمان!

5 جولای 019

---------------------------------------

طراوت

دوش می گرفت ناز؛

و من،

ترو تازه شدم، باز !

17 اگست 901  تنسی

----------------------------

فاصله

بهم،

چه نزدیکیم،

از هم اما،

چه دور...

آگست 019

+++++++++++++++++++++

روزنه

شاید حرفی برای گفتن داشته باشد،

این دانه ی سخت کوش که دارد،

از تنگنای این گلدان کوچک

سر برمی آورد…

4 آگست 019

---------------------------------

تجربه

 میخواستم دورت بگردم،

که سرم گیج رفت!

پنداری ،

پا به سن گذاشته ام،نازنین ! …

28جون 019

 

*.*.*.*.*

Archive

*.*.*.*.*