*********************************************

Like us on Facebook

حمیدرضا رحیمی

*.*.*.*.*

November 29th, 2015

 

 

نیمه ی تاریکِ ماه

حمیدرضا رحیمی  
www.hazl.com


...
راستش
برای من نیز دیگر
هیچ تردیدی
نمانده است که دستِ کم
نیمی از جهان
زائد است !

***
در این نیمه از جهان
خانم ها و آقایان !
همه چیز،
شکل پایان است؛
و من نیز لابد مفتخرم  
که در این نیمه از جهان،
سپری می شوم .!

***
مادر نیز از قضا
در کوچه ای
از همین نیمه ی زائدِ جهان
زندگی می کند
و طـُرفه این که ما
یکدیگر را گـُم کرده ایم
یعنی،  
صدایِ قطارِ گریه اش دیگر
نمی آید ..

***
با آن که
در این نیمه از جهان
خانم ها و آقایان !
همه چیز شکل پایان است،  
نمی دانم اما چرا
مطلب گاه فراموشم می شود
و باز ،می روم لبِ باران
عشق می کارم،
دکمه ی ظهر را
باز می کنم،  
شعر می دوشم،  
صبح را تدریس می کنم
مهتاب خانم را
به تصویر می کشم
و نیزآقای درخت را
و عالیجناب باد را
و البته،
بی شمار زبانِ سرخ
بی کران، سرِسبز ...

***
در نیمه ی تاریکِ ماه
همه چیز شکل پایان است
من اما خانم ها و آقایان !
هم چنان ،  
می تابم
...

 

 
   
 

 

****

 

 
 

 

حمیدرضا رحیمی
www.hazl.com

translate into English by Dr. Grammy

 
 

سقوط

 

ما که رسيديم
ماه افتاده بود
روی فرش
گل ها پريشان شده بودند
و بويشان را باد،
برده بود.
***
کليد را،
گم کرده بود خدا
دست و پايش را نيز!
همسايه ها خبر شدند
با جارو برقی هاشان آمدند
و خُرده های ماه را
از روی فرش ها
ناشيانه روفتند...

Downfall

 

When we arrived ,

the moon was fallen  
already to the ground ,

the flowers were  
withered ,

and the wind blew away  
their scent .

***

God had lost

the key  
and his serenity as well !

Neighbors discovering the news

arrived with their vacum cleaners

to sweep ineptly

the shattered pieces  
of the moon

 
 

 

Hazl.com's photo.

 

 

 

*.*.*.*.*

Archive