Like us on Facebook

 

حمیدرضا رحیمی

February 16th, 2014

 

 

چشم براه
میدانم، 
میدانم اینهمه امید را از تو گرفتن
نهایت بیرحمی ست؛
اما عزیز !
در را
هی باز کردن،
وقتی که هیچکس در نمی زند نیز،
کار بغایت بیربطی ست !...

حمیدرضا رحیمی

 

 

 

 

Sher Archive