از حمیدرضا رحیمی منتشر شد:

لبخند ناتمام

گزیده ای از شعرهای کوتاه

(فارسی- انگلیسی)

برگردان : دکتر گرامی

این کتاب از طریق انتشارات سایت نویسنده (هزل داتکام )

و نیز شرکت کتاب در لس انجلس ، قابل تهیه است.

منتشر می شود :

 

یک تکه از زمان )چاپ دوم)

 

گزیده ای از شعرهای ۱۳۸۱ـ ۱۳۵۱ * 

 

* تذکرة الاشقیاء

(مجموعه ی طنز های سیاسی)


 *************************************************************************************************

 *************************************************************************************************

August 24th, 2014

 

 

 

تا درودی دیگر،بدرود

 

 
   

 

 

   

 

 

     

 

 

Calligraphy Archive