حمیدرضا رحیمی

Like us on Facebook

 

در دست انتشار

* لبخند ناتمام

گزیده ی شعرهای کوتاه(فارسی- انگلیسی)

* تذکرة الاشقیاء

(مجموعه ی طنز های سیاسی)

اطلاعات ناشر- شرکت کتاب:

تلفن 7477 477 310

Ketab1@ketab.com

*********************************************

June 24th, 2014

 

آینه هم
در این چند ساله ،
براستی،
چقدر پیر شده است !
*

حمیدرضا رحیمی

-----------------------------

*بنقل از سایت آزادگی

----------------------------------------------------------------------------------------

تداعی

 Association

 

... پنداشتم که دوباره

کسی

به طناب دردناک فکر خويش

گرفتار آمده است،

وقتی که چشم ام

به طنابِ رختِ همسايه افتاد که بر آن

پيراهنی سفيد

آرام

تاب می خـُورد ...

--------------------------------------

مرگ ساده

Easy Death

 

 

کارگاهِ فکر

تعطيل است

و من

با تمامِ مشاغلِ خود

بيکارم!...

---------------------------------------

محاق

 Wane of the moon

 

 

فراموش شده ايم

مثل حادثه ای که

سال ها پيش

اتفّاق افتاده باشد.

 

***

 

به پسکوچه های خلوت و تاريک ذهن

تبعيد شده ايم

مثل خاطراتی که ديگر

شيرين نيستند.

 

***

 

فصول

چون عابران عجول

در رفت و آمدند

امّا در دل من هنوز

زمستان سال پيش

بيداد می کند...

  ---------------------------------

بار

Load

 

يادت را

لحظه ای

بر زمين می گذارم

تا در حضور نسيم

نفسی تازه کنم.

***

نمی دانی که اين روزها

چگونه می گذرند

نمی دانی که باد

اين روزها

چه لحنی دارد

نمی دانی که درخت

اين روزها

چگونه سايه اش را از من

دريغ می کند

و پرندگان اين روزها

نمی دانی

چقدر ساکت اند

***

با اين همه

خوشم که بی غم تو

شادمان نيستم

خوشم که بارِ غمت

پشتم را شکسته است

-------------------------------------------------------

 

غريبه

 Stranger

 

 

 

چشمان همسايگان

عوض شده اند

خودشان هم.

 

 

***

همسايه ی خوب من،

هر روز مثل يک

يک جسدِ موميائیِ جاندار

در را

به روی برودت کوچه

باز می کند

و شتابان

به سمتی نامعلوم می رود

و غروب

مثل اشباحِ سرگردان

به خانه باز می گردد

و سلام من به او

هميشه در هوا

معلّق می ماند...

 

1363 تهران

 

 

مصدوم

   Injured

 

 

 

جائی انگار

زلزله آمد

و من،

در چشم به هم زدنی،

زير آوارِ خاطرات خود،

ماندم

 

*.*.*.*.*