با گرامیداشت روز جهانی زن 

حمیدرضا رحیمی

 

May 4th, 2014

 

Photograph By: H. Rahimi

 
 

 

شرکت

قسمت کن بامن !

آن تنهائی عظیم را

که چندین برابر توست !...

تا در خلوت کوچک خود با هم،

تماشا کنیم،

این غول زیبا را !..

21 اپریل 014

 

----------------------------

 

 مانع

انگار دلک من

سالها گرفته بوده است و من،

نمی دانستم !

باری- بنظر می آید که اکنون دیگر

بسیار دیر شده است

چرا که ابری غلیظ ،

جلوی تماشا را

سخت گرفته است !...

21 اپریل 014

 

-------------------------------

 

ابهام

این روزها،

صدای شکستن ام را،

نمیدانم چرا،

بیشتر می شنوم؟!

و نمیدانم آیا هنوز،

چیزی باقی مانده است،

از آن بار شیشه ؟!

21 اپریل 014

 

---------------------------

 

مغایرت

بوی ِگل

یعنی ،

بوی اشک و خاک !

در کوچه پیچیده ست،

به آسمان نگاه می کنم،

آفتابی ست !...

21 اپریل 014

 

 

 

 

*.*.*.*.*

Archive