بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

 

December 20th, 2013

 
 

 

December 1st, 2013

 
 

 

در اجرای پیشنهاد آندسته از عزیزانی که خواستار متن تایپ شده در کنار اثر بودند

میکوشیم که از این پس،متن تایپ شده را نیزبیاوریم :

ساقی بده آن کوزه ی یاقوت روان را

یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را

اول پدر پیر خورد رطل دمادم

تا مدعیان هیچ نگویند جوان را

تا مست نباشی نبری بار غم یار

آری شتر مست کشد بار گران را

ای روی تو آرام دل خلق جهانی

بی روی تو شاید که نبینند جهان را

زیندست که دیدار تو دل می برد از دست

ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان را

سعدی ز فراق تو نه آن رنج کشیده ست

کز شادی وصل تو فرامش کند آن را

استاد سخن- سعدی

 

 

Calligraphy Archive