بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی
بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

October 28th, 2013

حمیدرضا رحیمی

 

October 7th, 2013

 

Calligraphy Archive