با آرزوی بهترین ها برای همگان در سال نو میلادی

*.*.*.*.*.*

 

نابهنگام

از شاخه می افتد
لحظه ای که هنوز سبز است
***
به زمین نگاه می کنم
و به فرشی سبز
که نسیم
آرام می روبد...

18 آگوست 2010

*.*.*

 

وهم

من و این پرنده
لال شده بودیم
و گرنه عشق آمده بود
تا چیزی را تعبیر کند.
***
کوشیدم حتا
به زبان گل حرف بزنم
نزدیکتر اما نیامد
فقط؛
عطر تازه ای پیچید
در واژه گانی که
پشت به آفتاب کرده بودند.

7 نوامبر 2010

*.*.*.*.*

حمیدرضا رحیمی

 

Archive2010