November 28th, 2010

 

همت بلند دار ...

فدوی می دانست که سرانجام روزی نابغه ای از اُمّ القـرای اسـلام برخاسـته و به خاج پرستان می فهماند که هنر ابداعات و اکتشافات فقط نزد آنان نیست و "ما را هم از این نمد کلاهی ست" اگر نه، دست کم کراواتی ست!..
باری - فدوی در مروراخبار دارالخـُرافه دید که برادر"همت کمیلی" شدیدا ً همت کرده و علیرغم توطئه های ریز و درشت استکبار جهانی و صهیونیـزم بین الملل لعنة الله علیهم اجمعین، و با تأ ییدات خداوند متعال وتحت توجهات حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا روحی فداه، کراوات اسلامی را در اداره ثبت مالکیت های
صنعتی دارالخـُرافه، به ثبت رسانده است. وی نهایت هنر، لطافـت را در این اختراع به کار برده و از میان تمامی نمادهای زیبائـی و آرامش، شمشـیر ذوالفقـار آقایمان علی(ع) را که سرهای بیشماری را به زمین افکنده برای کـراوات اسـلامی خود برگزیده است!..  فـدوی به قاصـم الجباریـن سـوگنـد مـی خـورد و اگـر بـاور
نمی کنید جان مقام معظم رهبری صدمه الله تعالی را نیز ضمیمه می کنـد کـه ایـن خبر ساخته و پرداخته ی وی نیست. فدوی تصویر آن مخترع بزرگـوار را بـرای جوری جنس، ذیلاً می آورد*:

*.*.*.*.*

روضه ی کتبی

فدوی شهروند سربراهی ست وافزون براین، معـالجـات در مـورد او شـدیـداً مؤثر واقع شده و پذیرفته است که وطن سابق اینک، حسیینیه ی بسیار بزرگـی سـت کـه به قـول خـاج پرسـتان ماننـد 7/11 بـه قـول عـوام 24 hours a day/7 days a week بـاز و مـؤمنین ومـؤمنـات در آن بطـورشـبانـه روزی بـه عبـادت الله جـل جلالـه و  نمایندگان ریز ودرشت برحق او مفتخر و به عنایات مقام معظم رهبری صـدمه الله تعالی، مُستظهرند. لکن البتـه چنین نیسـت کـه سـرتاسـر این مرز پُرگـُهر، حسـینیه باشد؛ خیر، نصف آن زندان است!.. باری از چیزهای دیگری که فـدوی بـی دعـوا مرافعه پذیرفته اینست که مملکت، مملکت امام زمان(عج) است و از هـر گـوشـه ی آن باید ضجه و مویه بلند شود چرا که به قول حضرت امام(ل) ما هـرچـه داریـم از گـَریه داریم ..   بازار نوحه خوانی و مداحـی بحمـد الله بسـیار پُـر رونـق و اصـلاً دانشکده ی مداحی در شرف تأ سیس است و مداحان گرامی که گویا از نظـر مالی در مضیقه هستند!،  در آن بـه عنـوان اسـتاد بعـون الله به کار مشغول خواهند شـد. روضه هم که معرف حضور هست و نیازی به ذکر خیر ندارد. روضه ی کتبی را اما فدوی تاکنون ندیده بود که از کیهان چاپ دارالخـُرافـه عینـا ً نقل مـی کنـد بلکـه فدوی نیز توفیق آنرا داشته باشد که از چشم خوانندگان محترم ضد انقلاب، اشکی بگیرد:

اينجا كوفه است و امروز، هشتم ذيحجه هزار و چندصد سال پيش است. ماه پايانی سال 60 هجری و 32 روز قبل از عاشورای سال. 61 مسلم بن عقيل نماينده امـام حسين(ع) چند روزی است كه وارد شهر شده و تا امروز، نزديك بـه 18هـزار نفـر از مردم كوفه با نايب امام زمان خويش بيعت كرده اند...  امشب، امـا كوفيان عهـد می شكنند و مسلم در ميانه ميدان تنها می ماند. ابن زياد، فرسـتاده يـزيدبـن معاويـه شايع كرده است كه ....

اينجا كوفه است! هزار و چندصد سال قبل. مسلم بن عقيل تنها مانده است. از سپاه پاسداران و ارتش اسلامی و خيل عظيم جان بركفان بسيجی و تـوده هـای ميليونـی مردم با بصيرت ايران و حمـاس و حـزب الله لبنـان و... هم خبری نيسـت. آن روز اگر اينان بودند كه به قـول امـام راحلمـان(ره) ماجـرا آنگونـه ورق نمـی خـورد كـه خورد و پايان داستان مسلم آنگونه می شد كه اين روزها شد. و ....

با این که برادر حسین) شـریعتمداری که "سـر بـریـده مـی دارد دوسـت" در ایـن روضه ی سوزناک کتبی خودش را پاره کرده ودست کم دو بار تأ کید فرمـوده کـه اینجا کوفه است، لکن فدوی نه تنهـا بـاورش نمی شـود!؛ بلکه مُورمُورش نیـز می شود! شما خواننده ی محترم ضد انقلاب چطور؟

15 نوامبر المقعر 2010

*.*.*.*.*

گروگانگیری(اشغال سفارت آمریکا)  قتل نفوس(آتش زدن سینما رکس آبادان)(3) و ترور های دولتی(مثله کردن فروهر ها، فریدون فرخزاد، دکتر بختیار)  تـرور دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی، قتل زال زاده، غفار حسینی، محمـد(ص) مختـاری، محمد(ص)  جعفر(ع) پوینده و زهرا کاظمی.  و..

فلذا اهالی جهان را حتا اگر کور و کر و لال هم فرض کنیم، فرمایشات ایشـان به شرح زیر، راه به جائی نمی برد:

"محمد جواد لاریجانی عصر روز پنجشنبه در مخالفت با به رای گذاشته شدن این پیش‌نویس، کشورهای غـربـی را به نقـض گسـترده حقـوق بشـر و نیـز دخالـت در رویدادهای پس از انتخابات متهم کرد.
محمد لاریجانی گفت: «ما دریافته‌ایم که آمریکا در این امر تنها نبـوده بلکـه دولـت انگلیس، فرانسه و آلمان نیز در آن سهیم بوده‌اند. به عنوان مثال دولـت انگلیـس نـه تنها از طریق رسانه‌ها علیه ایران تبلیـغ مـی‌کرد بلکـه بـه صـورت عملـی نیـز در اعتراضات و اغتشاشات وارد شده بود.»

 اینها که مهملات رایج برادرانست اما از آن جالب تر را اگر می خواهید بخوانید؛ بفرمائید، فدوی ابداً دریغ نمی کند:

"محمد جواد لاریجـانـی،  دبیـر سـتاد حقـوق بشـر،  در اعتـراض به پیـش نویس قطعنامه‌ای که در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل برای نقض حقوق بشـر در ایران به تصویب رسـید،  کشـورهای غربی را به مداخله در امور ایران متهم کرده و سازمان جاسوسی بریتانیا را عامل قتل ندا ‌آقا سلطان عنوان کرد.!" 

رو که نیست، سنگ پای چینی ست!

زیاده عرضی نیست

یادداشت ها
(1) شنبه 29  آبان 1389 - شماره 19793

(2)  قابل توجه دانشجویان گرامی دوره های فوق لیسانـس و دکتـرا کـه در بـدر دنبال  سـوژه ای بکر برای تز خود می گردند. فدوی به عنوان استاد راهنما می تواند در رکابشـان در ارتباط  بـا واژه ی من در آوردی حقوق بشر اسلامـی بـه قـول عـوام at no additional charge  شـدیـداً شمشیر بزند!
(3)  نگاه کنید به گزارش های مطبوعات زمـان و از همـه بهتـر بـه مسـتند سـینما رکـس  آبـادان ساخته دوست و هنرمند گرامی پرویز صیاد.

*.*.*.*.*

 

 

 

 

 

 

 

 

م لبخند

*.*.*.*.*

 

تردستی

فدوی می پندارد که ژُورنالیسم اسلامی، چیزی افزون بر ژُورنالیسم شناخته شده و مرسوم فی الارض والسماوات دارد!؛ آن چیزی که قاطی دارد را، فـدوی امـا نمی داند چیست و برای دریافت آن باید برود قدری مطالعه ی تـوأم با خباثـت و رذالـت بکنـد!. تا قـادر به درک بـرادر حسـین(ع) شـریعتمداری متـولی امـامزاده ی کیـهان چاپ دارالخـُرافه که  "سر بریده می دارد دوست"، بشـود. به تیتـر ایـن خبـر نگـاه کنید تا به عرض فدوی برسید:

صدور قطعنامه حقوق بشری عليه ايران با كمترين رأی!

ناگفته پیداست که به هیچ توضیـح اضـافـه ای در ایـن مـورد نیـاز نیسـت، هسـت؟ بسیار خوب پس برویم سر سطر...
و اما خاصیت یا برتری برادر حسین(ع) شریعتمداری به سـایر همکاران مکتبـی و غیرمکتبی آنست که وی، با 99 در صـد لیـوان کـه خالیسـت، اصـلاً کـار نـدارد! و بابت آن یک درصد ناقابل هم، چندان گرد و خاکی راه می اندازد، که چشم خواننده دیگر چیزی نمی بیند و تصورمی کند که 99 در صد لیوان بیگمان پُر است! اینجاست که به قول هموطنان شیرازی باید از حضرتش پرسید:
"ای درسا رو کجا خوندی، ای مشغا رو کجا  ِکردی؟!..
با این همه، کوشش سهمگین برادر حسین(ع) شریعتمـداری در تیتـر بـالا و نیـز در ادامه ی خبر که در پی می آید، البته به جائی نرسیده و خشم مقدس وی از صـدور قطعنامه، ازلابلای خطوط، کاملاً پیداست.

پیـش از آن امـا فـدوی، بـا اغتنـام فرصت، مصیبـت وارده را بـه امـام غایـب(عج) حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا روحی فداه، نایب بر حَقـَش اعلیحضـرت العظمـا سیدعلی(ع) خامنه ای دامّ الذله تبریک وتسلیت عرض کرده، بقای عمر بازماندگان را از درگاه حضرت احدیت، مسئلت دارد. حالا روح منی!، یعنـی، حالا ادامـه ی خبر را ملاحظه کنید:

103 كشور جهان با قطعنامه ضدايرانی مجمـع عمومی سـازمـان ملل كـه بـا نفـوذ آمريكا تصويب شد موافقت نكردند .
روز پنج شنبه كشورهای غربی به سركردگی آمريكـا و پـادويـی كـانـادا بـا اعمـال فشـار بـه كميتـه سـوم مجمـع عمـومـی سـازمـان ملل قطعنامه ای را به بهانه نقض حقوق بشر در ايران به تصويب رساندند .
اين قطعنامه كه تنها با 80 رأی موافق در برابر 44 رأی مخالف و 57 رأی ممتنع تصويب شد در حمايت از قاچاقچيان مواد مخدر، بهائيان، آشوبگران و فتنـه گـران است . (1)

خوانندگان محتـرم ضـدانقلاب، عـوامـل اسـتکبار جهانـی و صهیـونیزم بیـن الملل، عنایت دارند که در خبر بالا چنـد نکتـه ی بـاریکتـر از مـو (بـه شـرطـی کـه زیـر روسری باشد!- م) نهفته است که فدوی به برخی بطور گذرا اشـاره می کنـد، باقی دیگرپای خودتان!:

نخست این که، کار به اینجا که می کشد، اسلام عزیزبعون الله جـاخـالـی داده و بـه پناهگاه می خزد و قطعنامه "ضد ایرانی" می شود!..  طوری نیسـت، کیهان چـاپ دارالخـُرافه کسر شأ نش شده است، شما به دل نگیرید!
دیگر این که، مجمع عمومی سازمان ملل، خودش را شدیداً سـرِ کـار گذاشـته تا بـا صدور این قطعنامه، "از قاچاقچیان مواد مخدر- بهائیان- آشوبگران و فتنه گـران" حمایت کند! و به سـرکوب ها، اعدام ها، سنگسـارها، دست و پا بریدن هـا، تـرور اساتید دانشگاه و اخیراً دو تن از پزشکان، بازداشـت، شکنجه، و سـرانجـام تجاوز در تهران، همدان و تبریز، حبـس گسـترده ی خبـرنگـاران و فعـالین کـارگـری  و حقـوق بشـر کـه ذکـر مـورد و نـام همه آنان، مثنوی هفتاد ضربه شلاق می شود!، البته هیچ توجهی نداشته است!
و نکته ی واپسین آن که، به نظر می رسد که برادر حسین(ع) شریعتمداری، افزون بر چشم، حسابش نیزشدیداً ضعیف است و مثـل همیشـه، با خوانندگـان مکتبـی اش حتا، زیادی حساب می کند! یعنی، ضمن جمع جبری دو عنصـر مانعـة الجمع آراء مخالف و ممتنع!، که به فرض محال و حداکثر 101 می شود، 103 فقـره  منظور
می فرماید !
ممکن است شما خوانندگان ضد انقلاب تصور کنید که این تردستی فقـط در وجـود حسین(ع) شریعتمداری متجلی سـت.  فدوی در این ارتباط  متـذکـر می شـود کـه به قول آن شاعر ضد انقلاب:

این بیشه گمان مبـر که خالیسـت
شـاید کـه "جفنگ"  خفته باشد!

یعنی، خیر، به قول حضرت امام(ل) مع الاسف چنین نیست و فدوی برای شما خبر بد دارد که برادر حسین(ع) شریعتمداری که "سـر بریده مـی دارد دوسـت "،  تنهـا میدان دار این معرکه نیست، بلکه برادران ِ لاهیجانـی که زحمـت اداره ی تتمـه ی وطن سابق را به عنوان وظیفه ی شرعی به عهده دارند، نیز هر یک به فراخـور، از این نمد کلاهی دارند!
برادر محمد(ص) جواد(ع) لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشـر! (2) در ایـن ارتبـاط نیـز حرفی برای گفتن دارد. وی البته، افزون بر آنفولانـزای آخـونـدی، دچـار آلـزایمـر اسلامی ست و یادش نیست که اساس حکومت شکوهمند اسلامی ما، بـرای نمـونـه  بر اصول مترقی زیر مبتنی ست:


 

*.*.*.*.*

دکتر ابراهیم یزدی درباره نحوه کرایه این هواپیما می گوید:  "بـازاریـانـی کـه در پاریس بودند، جمعـا 400 هـزار تـومـان پـول دادند و یـک هـواپیمـای ایـرفرانـس دربست کرایه شد.
به دلیل خطراتی که هواپیما را تهدید مـی کـرد،  چنـد پیـش بینی کـرده بودیـم. اول این که هواپیمای ایـرفـرانـس از نظـر روابط بیـن المللـی مصـونیتـش بیشـتر اسـت (حداقل بیش از یک هواپیمای ایرانی)، دوم این که با مقامات ایـرفـرانـس صحبـت شد که به اندازه کافی بنزین بزند که اگر در تهران نگـذاشـتند بـه زمیـن بنشـیند بـه اندازه کافی سوخت داشته باشد که دوباره به پاریس برگردد. سـوم این کـه بیـش از 120 خبرنگار را سوار کردیم برای این که هیچ کس حاضر نبود هواپیمایی را که 120 خبرنگار بین المللی در آن حضور دارد، در هوا بزند."(2)

و سرانجام این که، خدا فدوی را بکشـد که شـوربختانـه دسـت خـودش نیسـت و بـه علت آن که معالجات مربوطه روی بیماری وخیم دمکـراتیـک او مع الاسف مـؤثر واقع نشده است،  فلذا نمی تواند بـه  حبـس و شکنجـه ی این بازوی ستبراسـتبداد و ارتجاع حتا، اعتراض نکند!..

چه کند که به قول آن بزرگوار:

بیت

روز اول  کـه  سـپردنـد  بـه اسـتاد  مـرا

دیگران را خرد آموخت،مرا مجنون کرد!

یادداشت ها:
 (1) میانگین یا مخرج مشترک دو واژه ی "جانسوز" و "جانگداز"
به روایت گوینده ی صدا و سیما؛ فدوی بی تقصیر است و نیز حاضر
 نیست که به جـای گـوینـده ی مذکـوراعدام شود. به قول عوام sorry!

نگاه کنیدبه لینک ارتحال جانگوزحضرت امام (ل) در:
 www.hazl.com  ـ  Feb .Friday 5th . 2010


(2) مجله ایران فردا، شماره 52، سال 7، فروردین 1378، ص 16
به نقل از پارسینه

 

 

 

دکتر الاسلام والمسلمین آشپزباشی

فدوی هرگز فکر نمی کرد که روزی، حجت الاسلام آشـپز باشـی مُدّ ظلـه العالـی، چنین در کـوزه سـلام الله علیهـا بیفتـد.  شـما خوانندگان ضد انقلاب را نمی داند. حضرت امام(ل)  تاکنون مثل مار(ع) بارها پوست انداختـه اسـت. منظـور فـدوی از این جسارت که ممکن است به بهای جان ناقابلش تمام شود، اینست که آن بزرگوار تا زمانی که  در قید حیات بود، تکلیف یاران بلا فصل اش هم چون ابراهیـم یـزدی که به او شدیداً سنجاق بودند، معلوم بود لکن پس از ارتحال جانگوز امام(1)  یاران مربوطه، آنانی که شانس آورده و به لقاءالله پیوسته بودند که فبها؛ لکن آنان که  بد شانسی آورده و هم چنان زنده ماندند، هم چون برادر ابراهیم یزدی که هـم  اکنون در زندان  حضرت  امام(ل) به سر می برد، از زنده ماندن خود روزی هـزار بـار
پشیمان شده اند!.  شما خواننده ی محترم ضد انقلاب، فکر می کنید که اگر بـرادر ابراهیم یزدی اینروزها  را پیش بینی می کرد، مرتکب تدارک هواپیما برای انتقال حضرت امام(ل)  به ایران به شرح زیر می شد زیر می شد؟ عمرا ً!....

این نکته نیز گفتنی ست  که در همین پاراگراف، قدمت و میزان علاقه ی برادران به سر به نیست کردن خبرنگاران، کاملاً پیداست:

دکتر یزدی

*.*.*.*.*

 

خود سانسوری

فدوی گاه جرأت نمی کند که بعضی مسائل را عنوان یا طـرح کنـد؛  یعنـی، خـوف آن دارد که به ضد یت با آزادی بیان  متهم شود،  چیزی که البته برایـش، ابدا قابـل تحمـل نیسـت. لکـن فدوی می خواهـد امروز یکبار و برای همیشه تعارف را کنار گذاشته و به طور شفاف اعلام کند که با آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا، برای حضرات آیات عظام و حجج اسلام، توابع سببی و نسبی ایشان کثرالله امثالهم، هیچ مخالفتی ندارد؛ لکن درب دیزی اسلامی باز است، حیـای گـُربـه ی اسـلامـی کجـا می رود؟ آخر نمی شود که مؤمنین با سوء استفاده از سعه ی صدرمسـؤلین محترم اعلی الله مقامهم اجمعین و نیزحقوق بشر اسلامی، هر آینه بـه همـه جـای بـرادران
بند کرده و تن حضرت امـام(ل) را بـه میـزان 8/9  "ریـش" ِتـر  در مقعـد ِ مُطهّر* بلرزانند.
باری - اگر نمونه می خواهید فراوان است که فدوی از آن میان، یکی را به نقل از جـرائد شـریفـه ی  دارالخـُـرافـه، بـه ایـن امیـد  که  دیگر تکرار نشود، با پاسخ مربوطه، در پی می آورد:

* در بخش مراسم اهدای جوايز كشتی در چين رئيس سازمان تربيت بدنـی ايـران در كنار دو خانم چينی نشان داده شد كه بلوز با شورت به تن داشتند چـرا صـداوسيمـا اين صحنه ها را سانسور نمی كند. خلاصه عملكرد مسئولين محترم صداوسيما در طول دو هفته اخير در ارتباط با پخش مراسم اهدای جوايز مسابقات مثبت نيست! .
فاضل نژاد از قم

- نفرمائید برادر فاضل نژاد، نفرمائید؛ برادران متعهد و مُلحد چینی ما امیـد امـام  و اُمّت هسـتند.  حالا گیـرم دو فقــره عـروســک چینــی هــم با شـورت روی پـای بـرادر رئیـس تـربیـت بدنـی مکتبـی هم نشـسته باشـند، خـُب به قول مُحتلم هم که شـدند، شدند، باکی نیست، خب تیُمّم می کننـد!؛ عـروســک هـای بـاربـی  ســاخت   so what ?  عوام شیطان بزرگ  که  نبودنـد؛  قـدری هـم رعایـت مصالـح را  هـم بفرمائید، برادر قمی!

زیاده عرضی نیست
------------------------------
* فدوی نمی داند که از دست این توپچی(تایپچی- م) هزل داتکام با این دستمزد کلانـی کـه از او
می گیرد، چه کند؟ از خوانندگان محترم ضد انقلاب خواهشمند اسـت کـه پیــش از این کـه فدوی به طور اتفاقی خودکشی کند، و یا از سوی برادران به صرف یک پرس واجبی بادو تا کوبیده ی اضافه مهمان و یا از سوی مقام معظم رهبری صدمه الله تعالـی به نوشـیدن یـک فنجـان قهـوه ی قجر دعوت شود، غلط تایپی "مقعد" را به "مرقد" به قـول عـوام possible
as soon as اصـلاح فرمایند، ممنون.

علی الله التکلان و هُوَالمُستعان فی جمع امور
28 نوامبر المـُشبک سنه ی 2010 ترسائی
کتبة الفقیر کمتر از قطمیر، فدوی

*.*.*.*.*

 
¤  بعـد از گذشـت چنـديـن سـال كـار، توانسـتم بـا گرفتن وام يك خودروی پرايد از شركت سايپا خريداری كنم كه پس از گذشت چند ماه و در زمانی كه خاموش بـود، آتش گرفت.(كارشـناسـان اعـلام كردند كه اين اتفاق به خاطر اتصالی در سيم های برق خودرو رخ داده است. علی رغم داشتن گارانتی اما تا به حال شركت سايپا به گارانتی خود عمل نكرده و حاضر به همكاری نيست.)
يك هموطن
ـ فدوی را شدیدا ً نگران کـردیـد بـرادر همـوطـن. پنـداری خودکشـی در جامعـه ی شکوهمند اسلامی ما، به ماشین ها هم سرایت کرده است!

¤  بيـش از يك مـاه اسـت كـه حـركت قطـارهـای مترو دچار اخلال شده و اين امر موجب با تاخير رسيدن مـردم به سـر مشـاغل شـان شـده اسـت. چه كسی مسئول و پاسخگوی اين مشكل است؟
محمد بينقی از تهران
ـ این مشکل به مسؤلین محترم اعلی الله مقامهم اجمعین مـربوط نمی شـود. لطفـاً  در اوقـات شـرعـی، بـه دفتـر حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا روحی فداه مراجعه فرمائید، برادر محمد(صٌ) بینقی.    
ومن الله التوفیق

¤  الان تلويزيون مصاحبه آقای احمدی‌نژاد را با شبكه  پـی‌بـی اس  پخش می‌كنـد، ايشان مرتب آمار مـی‌دهنـد و صحبـت مـی‌كننـد كـه بيـش از 90 درصـد مـردم در انتخابات از ايشان پشتيبانی كردند، من هر چه فكر كردم نفهميدم اين 90‌درصد از كجا آمده است .(
ـ این از بزرگواری ایشان ست. شکسته نفسی کرده و نخواستند بفرمایند صـد در صد برادر شهروند!

¤  از اين كه دو پسر به 13 پسر بچه تجـاوز كـرده باشـند و هنـوز خبـری از تنبيه متجاوز نشود، مردم فكر می‌كنند اينها تنبيه نمـی‌شـوند و نسبـت به دسـتگاه قضايـی بدبين می شوند، آقايان رؤسا با مردم حرف بزنند ببينند نظر مردم چيست؟
ـ مراتـب بـه دلیل حسـاسـیت موضـوع، توسـط فـدوی، خـارج از نوبت  به عرض رسید. فرمودند در جریان اند و آن دو پسر، نور چشمـان ایشـان هسـتند و دارنــد تمرین می کنند که در آینـده انشــاءالله تعالـی، و تحـت توجهـات حضـرت بقیـةالله الاعظم ارواحنا فداه، بازجویان خوبی بشوند!.. والله الموفق والمعین

¤  مـی‌خواسـتم از مسـئولا‌ن دولتـی كه مـی‌خواهنـد با دنيا رقابت كنند بپرسم كه ما كجـای ايـن جهـان هسـتيم؟ ديشب اخبار 20:30 گزارشی داد مبنی بر اين كه اداره آموزش و پرورش شمـاره‌ای برای شكايت دانش آموزان از عدم وجود بهداشت در مدارس داده بودند كـه  پس از گـرفتن شـماره معلـوم شد كه خط تلفن به علت بدهی قطع می‌باشد، می‌خواستم از مسئولان بپـرسـيم تـا چـه وقـت بـا شعـور 14 ميليـون دانش آموز و مردم بازی می‌كنند؟
ـ به عرض رسید. فرمودند تا انقلاب مهدی(عج)

¤ بسيار جالب است در حالی كه همه جرايد درباره سالم نبودن برنج‌هـای خارجـی بحث می‌كنند و مصـرف كننده را بيـن دو راهـی گذاشـته كه بخـورد يـا نخـورد در بزرگراه مدرس بيلبورد بسيار بزرگی نصب كردند كه آگهـی برنـج ... را گذاشـته، تكليف ما مصرف كننده‌ها چيست؟
ـ مراتب توسط فدوی با قید دو فوریت به عرض رسید، در بازدَم فرمودند: استخاره!

¤ سؤال می كنم چرا در كشـور مـا در رشـته ورزش فـوتبـال علـی رغــم ايـن كـه هزينه های سرسام آوری می شود به جای پيشرفت عقبگرد داريم به اعتقاد بنده يك علت آن به برخی از برنامه های ورزشی صداوسيما برمی گردد كه آثار تخـريبـی زيادی به جا گذاشته است اهميت موضوع مـی طلبـد كـه نمايندگـان مجلس شورای اسلامی نيز به مسئله حساس شده در اين مورد نظر بدهند و تصميم بگيرند.
قربانی
ـ  فـدوی بـه نماینـدگـان محتـرم مـراجعـه کـرد؛ لکـن دیـد، "هسـتن ولی خسـتن" ملاحظه کنید:

 

 

پای درد دل مردم  دارالخـُرافه 

اشاره
پیام ها همگی واقعی و برگرفته  از
جراید دارالخـُرافه ، پاسخ ها اما از 

فدوی است.


¤  در هفتـه دولت گـازرسـانی به روستای دهستان سربندان دماوند افتتاح شد و در چند منزل نيز كنتور نصب گرديد.  مردم نيز به خاطر اين كه كار نصب علمك ها شروع شد و گازكشی منازل را نيز به اتمام رساندند به لحظه شماری نصب كنتور فكر می كردند و اقدامی در مورد ذخيره نفت ننمودند با توجه به آغاز بـرودت هوا در روستا شايسته است مسئولين با گذشـت 2 ماه از افتتـاح آن اقـدام عاجلـی را بـه عمل آورند و بيشتر از هفت هزار نفر را شاد كنند. اين روستا 20شهيد نيز تقديم انقلاب اسلامی كرده است.
جمعی از اهالی روستا
- مراتب توسط فدوی خارج از نوبت به عرض رسید. سلام رسانده و فـرمــودنـد کـه  آمـار شهدای آن روسـتای محتـرم بـه حـد نصـاب نرسیده زیرا حداقل شهدای لازم برای گاز 45 فقره است لکن در مورد شمامقرر و موافقت فرمودند که مایه کـاری حساب کرده و با 11 شهید دیگر که شما  حداکثر ظـرف 3  مـاه آینـده، بـه انقـلاب اسلامی تقدیم خواهید کرد، سر وته قضیه را هم بیاورند. تبریک و تسلیت فـدوی را از پیش بپذیرید.   ومن الله التوفیق و علیه التکلان.

¤  می‌خواستم  ببينم اگر قرار باشد مشايی در تمام سفرهای خارجی همراه احمدی‌ نژاد برود يعنی دفتر رياست جمهوری در اين مدت تعطيل می‌شود؟
ـ این چه فرمایشی است برادر شهروند؟ نخیر ـ ایشان یک دفتر جهل برگی کاهی دارند که در اینگونه موارد با خود نمی برد و بـرای شما می گـذارند.  ضمنـاً، آدم پدر عروس اش را هیچ وقت تنها نمی گذارد خوبیت ندارد!

¤ می‌خواستم خطاب به رئيس صداوسيما كه هر شـب مصاحبه با آقای حجاريان و عطريانفر را پخش می‌كند، بگويم كه ما هم خوشحاليـم كـه اينها متحـول شدند و به آغـوش اسـلام برگشـتند ولـی ای كاش هم زمان بـا پخش مصاحبـه‌هـای آنهـا اجازه می‌داديـد آقـايان كـروبـی، موسـوی و خاتمی هم بيايند صحبت‌های شان را بكنند كه اين صحبت‌ها طبيعی‌تر به نظر برسد و مردم شك نكنند .(
ـ درخـواسـت شما را فـدوی با قیـد دو فـوریـت به عرض رساند، فرمودند شما هم نیاز مبرم به تحول دارید لذا شال و کـلاه  کـرده آمـاده باشـید، برادران در راهند! فدوی بی تقصیر است!

¤  آموزش و پرورش اعلام نمود به زنان سرپرست خانـوار فرهنگـی در پيشـوای ورامين منزل واگذار می كنـد. كل زندگی ام را فروختم و بيست ميليون تومان تهيه كـردم و با قـرارداد واگـذاری منزل 60متری پول را به آنها دادم ولی پس از اتمام بنـا وقتـی منـزل تحويل شد 12متر آن آب رفت و منزل 48متری به ما تحويل شد. هـرچـه فريـاد كرديـم و شكايت برديم، كسی فرياد و ناله ما را نشنيد و راه به جايی نبـرديم. از دولـت كـه شعـار عدالـت محـوری مـی دهـد تقاضا دارم بـه ايـن درد ما رسيدگی كند. الان با حقوق 450 هزار تومانی 650 هـزار تومـان قسـط پـرداخـت می كنم؟!  28سال هم سابقه خدمت دارم.
امضاء محفوظ
ـ این یک رسم و قاعده است، خـواهـر محفـوظ.  فـدوی محـض یـاد آوری عـرض می کند که به گزارش جـراید شـریفـه ی دارالخـُرافـه، چنـدی پیـش هم، دو سـوی یک پـُل بزرگ که در شمال کشور اسلامی در دست سـاختمان بـود و قـرار بود به هم برسند، با اختلاف نیم متر! به هم نرسیدند، خانه ی 60 متـری شمـا که دیگـر جای خود دارد  و اصلا ً قابلی ندارد، خواهر محفوظ!

¤ پنجشنبه هفته گذشته، جاده قزوين به رشت به دليل خاكريزی مسدود شد. اين در حالی است كه به دليل تعطيلات هفته گذشـته، جمعيت بسيار زيادی از مـردم قصـد مسـافرت بـه اسـتان گيلان را داشتند و با اين سهل انگاری و بی توجهی مسئولان، حدود 14 ساعت در اين مسير ماندند.
قوام از تهران
ـ ملت به خواب و خون خفته، 1400 سال در مسیر مشـابه ماندنـد و جیک شـان در نیامد، حالا شما چه خبرتان است که به خاطر 14 ساعت ناقابل، این همه گـَرد و خاک راه انداخته اید، برادر قوام؟ آن روی قوچک* فدوی رابالا نیاوریدها!
---------------------------------------------
*قوچک: نوعی سگ پیوندی محصول برادران، که نجس نیست - م.

¤ خـروج جنبلاط از گروه 14 مارس و پيوستن به حزب الله لبنـان بسـيار مشكـوك است. شايد اين كار با اهدافی چون شناسايی عمليات حزب الله باشد.
يك شهروند
ـ آخرهمین طوری واز راه دور که نمی شود برادر شهروند. 
دست کم تشریف ببرید در منطقه  و در رکاب برادران تا 
می توانید شمشیر بزنید؛ یادتان نرود که به عنوان پول توجیبی،
سر راه یکی دو تـُن شمش طلا از محل تتمه ی ذخیره ی ارزی 
همراه ببرید، لازم  تان می شود. 
فدوی نیز بیکار نمی نشیند و به اتفاق مقام محترم رهبری 
حفظةالله تعالی، شدیدا ً دعا می کنند که شما به آرزوی دیرینه ی 
خود که همانا شهید شدن است، برسید.
آمین یا ربّ العالمین 

¤ از شهرداری شوش دانيال تقاضا می كنيم كه از ورود احشام به پارك زيبـاشهـر و... جلوگيری نمايد. شايسته نيست كه داخل شهری كه منسوب به پيـامبـر(ع) اسـت عده ای بی توجه باشند.
حسينی
ـ این نظر شمـاست که البته شدیدا ً هم کارشناسانه است؛ لکـن فـدوی گمـان نمـی کند پیامبر گرامی(ص) که خودشان چوپان بودند، در ایـن مـورد اعتـراضـی داشـته باشند. علی ایحال فدوی روزه ی شک دار نمـی گیـرد و در مجـالـی، مراتـب را از محضر حضرات آیات عظام و حجج اسلام کثرالله امثالهم، و ترجیحـا ً مقـام معظـم رهبری صدمه الله تعالی کـه خـودشـان گـّـله دار هســتند استفتـاء، و نتیجـه را بـه استحضار مؤمنین ومؤمنات خواهد رساند.         
 التماس دعا

¤  24 - 10  از خبر مـذاكـرات آقـای احمـدی نـژاد رياسـت محتـرم جمهـوری بـا نمايندگان فراكسيون اصولگرايان مجلس خوشحال شدم اميدوارم وزيرانی از جنس خود ايشان به مجلس معرفی و با رای قاطـع نماينـدگـان مـردم هـر چـه زودتـر بـه خدمت مردم مشغول شوند.
سهيل نژاد
ـ نگران نباشيد برادر سهيل نژاد، به قول معروف: زآبِ خـُرد، ماهى خـُرد خيزد! 

تا درودی دیگر، بدرود
حمیدرضا رحیمی

*.*.*.*.*

November 23rd, 2010

 

تنوع طلبی

فدوی دیگر در این سی سال با فرمول های مألوف برادران آشناست و تا برادران می گویند "ف" می داند که منظورشان "فرخزاد" یا "فروهر" اسـت که باید ذبـح اسلامی بشوند!.  و اگر هم بگویند "ب" می داند که خاطرخطیرشان بـه "بختیار" تعلق گرفته است؛ و اگر بفرمایند "م" به طـُرفـة العینی می دانـد کـه منظـورشـان محمد(ص) مختاری ست ومی خواهند طی مراسم با شکوهی که به جایزه ی ضــد انقلابی ادبیات نوبل پهلو می زند، با طناب از وی در بیابان های ری تجلیل کنند. باری - فدوی با ارائه ی این نکات معاذالله  ابداً نمی خواست که معلوماتش را به رُخ برادران بکشد بلکه بعنوان مقدمـه فقط مـی خواسـت عـرض کنـد کـه کـم تـا قسمتی، اهل بخیه است!
باری - فدوی در مرور جراید شریفه ی دارالخـُرافه خواند که:

"نوری‌زاد به اتهام «تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات» به سه سال و نیم زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده از ٢٧ مـردادمـاه گذشـته در زنـدان اوین بـه سـر می‌برد"

خب با قسمت نخست قضیه بر اساس آنچه که پیشتر عنوان شد، ناگفته پیداست که فدوی آشناست؛ افزون بر آن، برادران که خودشان نیستند، لکـن قاصـم الجبـاریـن شان که هست، آیا به آدم در هتـل پنـج سـتاره ی اوین بـد می گـذرد؟!..  اگـر شما خواننده ی محترم ضد انقلاب خلاف این نظر را دارید می توانید با ســوء استفاده از رأفت و حقوق بشر اسلامی، با ارائه و تحویل چند فشنگ ناقابل و نیز کفن، به وزارت محترم اطلاعات مراجعه و نظرتان را آزادانه ابراز بفرمائید. نگـران ِ از اینجا به بعد ماجرا نیز نباشید چراکه برادران به قول عوام  take care  فرموده و ترتیب تحویل جسد شما را به بازماندگان ضد انقلاب تان نیزخواهند داد؛ دیگر چه می خواهید؟!.. خب مرگ می خواهید بروید به حضور سید حسن(ع) نصرالله !
باری اشکال فدوی در آن 50 ضربه شلاق است! که بـا ایـن ترتیـب، آن دیگـر از چه بابتی ست؟
ممکن است برادران از آن به قول مقامات به "مزه " یاد کرده باشند؟

زیاده جسارت است.

*.*.*.*.*

لکن یکوقت ما را زیر نگیری، برادر!

*.*.*.*.*

 

پری رو تاب مستوری ندارد!...

فدوی هم مثل برادران نمی داند که چرا جهان در کلیه ی امور خود، بر مدارایشان نمی چرخد و گاه ناخواسته مصدر اعمالی می شود که از منظر برادران، با توجه به سرمایه گذاری هنگفتی که از بیت المال کرده اند، خوبیت ندارد؛ و آن آب کـُر رفته، هیچ جوربه جوی باز نمی گردد. و به قول آن شاعر ضد انقلاب:

از ته ِ سوزنی
به جهان می نگرد
و حیرت می کند که چرا
روزها، کوه
و شبها، ماه
از لحاظ ِ گرامی او، نمی گذرند!.
***
حبه ای قند در دریا
می اندازد
دریا تمَـرُد می کند و
شیرین نمی شود
اسم دریا را
یادداشت می کند!
***
کبریتی می کشد از سرِ خشم
شب هم تمّرُد می کند و
روشن نمی شود،
اسم شب را نیز
یادداشت می کند! *
.....

باری ـ حالا حکایت آن گزارش ورزشی تلویزیونی ست که قرار نبوده است به قول عوام در "بکراند" آن، چند بانوی چینی دلی از عزا(رقص ـ م) در آورند و این جرم ملیح، گفتن ندارد که از چشمان تیز بین برادران، که پشه ی ماده را در هوا، به یک قیام و قعود، صیغه می کنند، دور نمی ماند.
گزارش این واقعه ی دردناک را که سایت وابسته ی تابناک از آن به عنوان"گاف" یاد کرده است، عینا ًبخوانید تا به عرض فدوی برسید:

گزارش خبرنگار تابناک اجتماعی ویژه برنامه مسابقات آسیایی گوانگژو که اقدام به پخش مصاحبه ضبط شده با یوسف کرمی تکواندوکار ایرانی پس از قهرمانـی کرده بود، در پشت یوسـف کـرمـی بانـوان چینـی کـه پـس از مسـابقـات اقـدام بـه هنرنمایی می کنند، دیده شدند که علی رغم تمام تلاش های فیلمبردار این مصاحبه بازهم رقص این بانوان از دید تماشاگران شبکه سوم سیما پنهان نماند.!

بنابر این گزارش، پس از چند ثانیه هنرنمایی این بانوان چینی و در حالی کـه ایـن مصاحبه به صورت ضبط شده از چین پخش می شد، پخش تهران این مصاحبه را قطع کرد و به عنوان جاگزین بخش هایی از فیلم مسابقات را پخش کرد.

گفتنی است، این گاف در پخش رقص بانوان چینی در حالیست که همواره پخش مستقیم مسابقات و یا برنامه های خارج از ایران با لحظاتی تاخیر پخش می شود تا از پخش اتفاقی صحنه هایی که ممکن است با شئونات ایرانی! و اسلامی مغایر است، جلوگیری شود.

زیاده عرضی نیست

---------------------------------------
* توّهُم ـ یک تکه از زمان ـ حمیدرضا رحیمی ـ ص114

*.*.*.*.*

بیا بغل دائی!

*.*.*.*.*

کاتولیک تر از پاپ

ایلنا: ع. پاشايی يكی از سرپرستان آثار زنده‌ياد احمد شاملو پيرو نشر خبری مبنی بر فيلتر شدن سايت شاملو و هوشنگ گلشيری، اين اقدام را سیاسی قلمداد نمی‌كند و دليل آن را اجرای طرح ساماندهی سايت‌ها ازسوی ارشاد عنوان می‌كند.!

*.*.*.*.*

 

*تجاهل العارف

به قول عوام کالانعام که رهبران گرامی جامعه ی امروز وطن سابق هستند، "حرفا میزنه قیصر چشا میره مغز سر" !..این تیتر را ملاحظه کنید تا به عرض فدوی برسید:

رامين مهمان‌پرست از احضار سفير چين به وزارت امور خارجه در اعتراض به اقدام انجام شده مبنی بر استفاده از نامی مجعول برای خليج فارس در بازی‌های آسيايی خبر داد.

و نیز ادامه ی خبر به نقل از همان منبع:

بـه  گزارش  خبرنگار سياسی  خارجی  ايسنا، سخنگـوی  وزارت  امـور خارجـه كشورمان كه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن می‌گفت با اعلام اين خبر خاطر نشان كرد:  بعد از اتفاق نامناسبی كه  در مراسم افتتاحيه بازی‌های  آسـيايی انجام شد يادداشت اعتراض‌آميز سفارت ايران در پكن  تسليم  مقامات  كشور چين شد و در اعتراض به اين اقدام  سفير چين در تهران احضار و تذكر لازم  به  آنان داده شد.

به نظر می رسد که  زور برادران به خر مـُدّه ظله العالی نرسیده  لهذا پالانش  را چسبیده اند.  منظور فدوی آنست که اگـر برادران متعهـد چینـی مـا  یواشکـی  فقط
آن یک تکه را  خلیج  عربی  خوانده اند، بـرادر سـید حسـن نصـرالله متـن ذهـن او خالی، به خاطر دو فقره دستمال ناقابل که حضرت امام(ل) و حضرت سید علـی(ع) خامنه ای دام الذله باشند، قیصریه را بـه آتش کشـیده؛ یعنـی، کل مملکـت را عرب خوانده و اساسا منکرجائی به نام ایران و تمدن شگفت انگیز آن شده  است؛  برادر مهمان پرست، راستی کجا تشریف داشتند؟

علی الله التکلان و هوُ المُستعان فی جمع امور
نوامبر الاخر سنه ی 2010 ترسائی
کتبة الفقیر کمتر از قطمیر، فدوی

*.*.*.*.*

آیت الله خیلی عُـظما، لاکن بی آزار!

*.*.*.*.*

تادرودی دیگر، بدرود
حمیدرضا رحیمی

*.*.*.*.**.*.*.*.*

November 19th, 2010

 

حُبّ الوطن!

"مستر بین" حکومت اسلامی(برادر مشائی ـ م) با طرح مسأله ی کفرآمیز " مکتب ایرانی" با آن که شرافتا ً هیچ منظوری نداشت!، پنداری آب در "خوابگه مورچگان" مکتبـی ریختـه و کلیـه حضرات آیات عظام و حجج اسلام و توابع سببی و نسبی آنان کثرالله امثالهم به ترتیب ریش، نسـبت بـه مکتب  ایران به چندین زبان مرده و زنده ی دنیا، افزون براعلام برائت، ابراز انزجار فرموده و افزودند که ایران سابق، تنها وسیله ی بی مقداری برای توجیه هدف که همانا اسلام عزیزاست، به کار می رود و لاغیر!... با آن که برادران  ظاهراً به فارسی تکلم می کنند لکن در شک بین دو و سه گیر کرده و نمی دانستند که آیا ملت سابق ایران ملتفت فرمایش ایشان شده است یا نه؟ فلذا بر آن شدند که  شحجت را شدیداً بر خوارج تمام کرده و با  استعانت از برادر سید حسن نصرا... از قطب جنوب، اهالی هاج و واج ایران سابق را "خرس فهم" فرمایند! باری حضرتش در نطقی آتشین که هیزم آن از تتمه ی ذخیره ی ارزی همان ایران بیمقدارتامین شده و هم اکنون بر روی اینترنت در دسترس همگان است، به این نتیجه ی حیرت انگیز رسید که چون اعلیحضرت العظما سید علی(ع) خامنه ای دام الذله و نیز حضرت امام(ل) عرب اند، فلذا چیزی بنام ایران و فرهنگ ایرانـی وجـود نـدارد و فاتحـه مع الصلوات!.. و این بار سنگین را که فدوی سال هاست در اثبات آن می کوشید، از دوش او به قول عوام  for free برداشت!
فدوی این پیروزی درخشان را به حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا روحی فداه و نایب بر حق اش اعلیحضرت العظما مقام معظم رهبری سیدعلی(ع) خامنه ای صدمه الله تعالی، تبریک و تسلیت عرض کرده و توفیق روز افزون حضرتشان را در امحاء ایران و ایرانی از قاصم الجبارین شدیدا ًمسئلت دارد.
در حاشیه اما ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که برق مکتب ایرانی، برخی دیگر از برادران را نیزگرفت و آنان را به قول عوام  confused کرد تا آنجا که در هجمه های خود از آن گاه به "اظهارات ضد ایرانی" و گاه "ضد دینی" و یا "مکتب جعلی ایرانی" یاد کردند و در این میانه البته، چک مهندس الاسلام والمسلمین برادراحمدی نژاد دامت تحریکاته که در وجه یکی از خاج پرستان صادر فرموده بود نیز، مع الاسف برگشت!..

مراتب را به نقل از خبر گزاری وابسته ی فردا / رجانیوز، ملاحظه کنید:

چند ماه بعد از برگزاری همايش ايرانيان خارج از كشور، حاشيه‌های اين همايش هم چنان خبرساز است. 

به گزارش سرويس سياسی «فردا» ريچارد فرای يكی از ميهمانان اين همايش كه به پاس زحماتش در شناساندن ايران به جهانيان مورد تقدير قرار گرفت و  از رئيس جمهور يك منزل مجلل و تاريخی در اصفهان دريافت كرد، اظهاراتی ضدايرانی به زبان آورده است.

در واكنش به مواضع او، امروز يكی از نمايندگان مجلس در تذكری از رئيس ‌جمهور خواست كه خانه تاريخی اصفهان از ريچارد فرای آمريكايی كه مدعی ايران شناسی است، پس گرفته شود.
دليل تذكر نماينده تهران و عضو فراكسيون انقلاب اسلامی مجلس به رئيس جمهور، اتخاذ موضعی ضد دينی از سوی فرای در مصاحبه با شبكه CNN
و اهانت وی به حكومت مذهبی در ايران بوده است.
سايت خبری رجانيوز، نوشته است كه ریچارد فرای، یهودی آمریکایی و از بانیان مکتب جعلی ایرانی در مصاحبه‌ای با شبکه امریکایی CNN در پاسخ به سوال جهت‌دار مجری این شبکه (آسیه نامدار)، مبنی بر اين كه "ایرانی که شما از آن صحبت می‌کنید زیر سلطه ملاها و آیت‌الله‌ها قرار دارد"، می‌گويد که مردم خوب و مردم بد در همه جای جهان وجود دارند و حکومت مذهبی در ایران نیز از بین می‌رود و همه چیز تغییر می‌کند. این آمد و شد حکومت‌ها در گذشته نیز بارها وجود داشته است.

زیاده عرضی نیست.

 

*.*.*.*.*

م لبخند

*.*.*.*.*

 

تفریحات سالم

دوستان محترم ضد انقلابی که فدوی را از دور و نزدیک می شناسند می دانند که وی، اصلاً آدم ناسپاسی نیست و مراحم دوستان را به قول عوام Big time  پـاس می دارد. خوانندگان گرامی ضد انقلابی که بویژه در ممالک محروسـه ی امریک و به قول حضرت امام(ل)  شیطان بزرگ به انجام فرائض دینی اشتغـال دارنـد می دانند که عوامل استکبار جهانی و صهیونیزم بیـن الملل لعنة الله علیهـم اجمعین کـه همانا دولت اصولگرای اسلامی آمریکا باشد، در جهت مبارزه با تروریسم و بنیـاد گـرائـی ویـرانگـر مذهبـی، کلیـه ی هـمّ خـود را بـی مضـایقـه مبـذول و بـا تأسیس شبکه های تلویزیونی اسلامی یکی پس از دیگری موافقت فرموده اند  تـا آنجـا کـه اگـر فـدوی گـردن شکسـته نگـویـد کـه مثـلاً تلویزیون آخوندی سلام از همین اُرنج کانتی خودمان واقع در لس آنجلس انقلابی پخش می شـود، شمـا خواننـده ی ضـد انقلاب با آن چند فقره دکترا، محال است که به کمتر از قم رضایت بدهید!.. قضیه البته به همین جا ختم نمی شود و به تلویزیون "ولایت " و نیز تلویزیون "اهل بیت" علیهم الصلاة و السلام می رسد و به عون الله هم چنان ادامه خواهد داشت!.. باری، فدوی با این حرف ها کار ندارد و دلش فقط به این برنامه هاخوش است که موجبات انبساط  خاطر مُکدّر او را با طرح مسائل حیدری ـ نعمتی و تفوّق بی چون چرای شیعه به سنی به هر قیمت، فراهم می کنند. فدوی حین مشاهده ی این جنگ تن به تن که ماه هاست ادامه دارد، دور از چشم برادران یواشکی از خود پرسید که اگر پیامبر گرامی(ص) که به ضرس قاطع از حضرت امام(ل) کمتر نبوده است؛ زنده می بود توی دهن کدامیک می زد؟.

زیاده جسارت است.                                 

علی الله التکلان و هوُ المُستعان فی جمع امور
13 نوامبر المشبک سنه ی 2010 ترسائی
کتبة الفقیر کمتر از قطمیر، فدوی

 

*.*.*.*.*

خواهر سیده میشل اوباما(س)

 

*.*.*.*.*

پای درد دل مردم دارالخُرافه

اشاره

پیام ها همگی واقعی و برگرفته از جراید ِ
شریفه ی دارالخُرافه است، پاسخ ها امـا
از فدوی ست.

* خطاب به مدعيان اصلاحات عرض مي كنم اگر كسي ادعای اصلاح جامعه را دارد بايد اصلاح را از خودش شروع بكند تا نتيجـه بگيـرد. بهتـرين راهكـار هــم پيروی از ولی فقيه زمان يعنی مقام معظم رهبری است.
آرامش از رودسر
- یک چیزی بگوئید که عملی باشد. آخر خودمانیم، چطور می شود که اصلاح طلبان از دم ِگشت، همگی تیغ بیاندازند، برادر آرامش!

* مسئولان شهرداری قـول دادنـد كـه فكـری بـه حـال كـارت منـزلـت فرهنگيـان بازنشسته كنند. لطفا به قولشان عمل شود.
يك شهروند
- مراتب توسط فدوی پیگیری شد توصیه فرمودند دنبال نکنید زیرا با انقضاء کارت، منزلت شما نیز منقضی می شود، حالا دیگر خود دانید، برادر شهروند!

* آقای احمدی‌نژاد كه ادعا دارند مـن بانـد نـدارم، پـس چـرا در اسـتان اردبيل هـم همين افراد همراهش بودند، در شهرداری تهران نيز همين افراد همراهش بودنـد، الا‌ن هم در دولت تعدادی از همان مهر‌ه‌ها جابجـا مـی‌شـونـد، آقـای علـی آبـادی كه در ورزش بودند و ورزش را به اين وضع كشاندند به عنوان وزير نيرو معرفی شدند كه رأی نياوردند و فردی غيرورزشی را جايگزين او كردند به نام سعيدلـو، اينهـا نخبه‌اند؟
ـ شما دیگر چـرا بـرادر شهـرونـد؟ منظـور ایشـان ایـن بود که در زد و خوردهای انتخابات اخیر که دیگران لَت و پار مفقود و مقتول شدنـد، ایشـان به فضـل الهـی و تحت توجهـات حضـرت بقیة الله الاعظـم ارواح العالمیـن لـه الفـدا بحمد الله حتـا خراش هم بر نداشتند که نیاز به باند داشته باشند.


* آقای احمدی نژاد گفتند اسامی رانت خواران در اختيار ماست آيا هنوز بعد از 5 سال از جيب ايشان در نيامده؟ امروز هم نوشته شد بخشی از پـول نفت گـم شـده، يعنی وزارت نفت پول گرفته به خزانه مملكت واريز نشـده، خبـر ديگـر ايـن كـه صندوق مهرامام رضا(ع) ديگر به جوانان برای ازدواج وام نمی‌دهد، ميليارد هـا پول را بـه چـاوز و ايـن و آن مـی‌دهنـد ولی 2 ميليون كه می‌خواهند به دو جوان بدهند را حذف می‌كنند. پول‌هـايـی كـه به ساير كشورها می‌دهيد حذف كنيد به داد جوان‌ها برسيد.
ـ فدوی مراتب را طـی استفتائـی بـه شـرف عـرض حضـرات آیات عظام  و حجـج اسلام کثرالله امثالهم رساند بسیار ناراحت شدند و شیهه کشان فرمودند که احوط آنست که جوانان مذکور به کشورهایی که ارز اسلامی به آنجا سرازیر می شود، هجرت نمایند.

* شهادت مظلومانه عزيزان پاسدار و معتمدين مردم شيعه و سنی سيستان و بلوچستان را به مقام معظم رهبری و ملت مسلمان ايران و همه مسلمانان جهان بويژه به خانواده محترمشان تبريك و تسليت عرض می كنم. اين جنايت هولناك نشان داد ايادی استكبار در كشتن و زخمی كردن مسلمانان بيداردل و به هم زدن آرامش و امنيت هدف مشترك داشته و شيعه و سنی برايشان مطرح نيست و دستورات خود را از اتاق فرمان صهيونيستی می گیرند.
گل محمد نورانی از مهدی شهر
- حالا فدوی هیچ، دست کم قدری ملاحظه ی داغدیگان را بکنید، جنایت هولناک را که تبریک نمی گویند  برادر گل محمد(ص) از مهدی(عج) شهر!

* از شيراز تماس می‌گيـرم. يك بازنشسـته هسـتم. تلـويـزيـون از مجلس گزارشـی پخش می‌كند. آقای احمـدی‌نـژاد درحـال سخنرانـی و معـرفـی كـردن كابينـه‌اش بـه نمايندگان مجلس است.  نزديك يك ساعت است كه صحبت می‌كند ولی حتی يك نفر به صحبت‌های ايشان گوش نمی‌دهد، همه دارند با هم صحبت می‌كننـد، راهـروهـا شلوغ است و درحال رفـت‌‌‌و‌‌‌آمـد هسـتند، 4 ،5  نفـر دور هـم دسـت بـه گـردن هـم انداختند و می‌گويند، می‌خندند و با هم دست می‌دهند . نمی‌دانم آيا اينجا مجلس است يا آقايان آمدند سيزده بدر؟
- والله برادر شیرازی؛ به قول برادر سید قاسم(مش قاسم سابقه ـ م ) دروغ چرا؟  تا اعدام آ آ آ آ ، آخر فرمایشات بـرادر مهنـدس الاسـلام والمسـلمین احمـدی نـژاد دامت تحریکاته هم شنیدن دارد؟

* در صفحـه اول قسمـت بالا‌ بـه عنـوان سـرتيتر يك مطلبی نوشـتيد از قـول آقـای جوانفكر كه گفته‌اند اين مهمانی‌ها برای تبيين برنامه وزرا بوده، می‌خواستم بدانــم آيا جای بررسی وزرا در سالـن‌هـای بـزرگ مجـلـس اســت يـا در رستـوران‌هـای چهـار‌‌‌ ميليونی؟ مردم هنـوز به يـاد دارند كه آقايان می‌گفتند يك‌‌بـرگ كـوكـو با يـك برگ خيار شور و يك برگ گوجه‌فرنگی ناهارمان است .(
ـ  دو تا کوبیده ی اضافه را یادشان رفته بود، برادر شهروند!


* 24-10  به دليل عدم برخورد قاطع با سران فتنه، برخـی از عناصـر مـزدور و وطن فروش، در ارتباط دائم با شبكه هـای تلويزيونی ضـدانقلاب خـارج از كشـور هستند و برای آن ها فيلم و عكس ارسال می كننـد. ايـن اقـدام، خـلاف امنيـت ملـی كشور است و بايد با آن هم به طور قاطعانه برخورد شود.
سعيدی
- فدوی دیگر از شما انتظار نداشت که آن حوادث را که آن "عکس ها و فیلم ها" از آن برداشته شده اند تأیید و از آن طریق آب سنگین به آسیاب دشمن بریزید، برادر سعیدی!

* دانشگاه آزاد اسلامی لاهيجان به دانشجويان ترم دوم در سال تحصيلی 86 مبلغ 115هزار تومان وام به عنوان هديه دولت بدون سود پرداخت نمودند و حتی اساتيد را نيز تشويق به دريافت وام می كردند كه احتمال دارد بعداً حتی بخشيده شود ولی پس از فارغ التحصيل شدن و هنگام تسويه حساب با بدهی 190هزار تومانی وام و سود آن مواجه شدم و با توجه به نوع وام دريافتی و تبليغ بدون سود آن از هر مسئولی سؤال كردم پاسخ قانع كننده ای دريافت نكردم و اعلام نمودند كه برای هر روز ديركرد در پرداخت با توجه به فارغ التحصيلی شما سه هزار تومان بايد پرداخت كنيد. از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی تقاضای پاسخ شفاف دارم.
كاشفی
ـ مراتب توسط فدوی پیگیری شد، فرمودند پسوند آزاد را برای آن دانشگاه به همین منظور کرده اند!

* دستمـزد همـكاری حـدود 70 نفـر از فـرهنگيان شهرستان ميانه در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری هنوزپرداخت نشده است. لطفاً رسيدگی شود.
رحيم مختاري از ميانه
ـ این حرف ها کدامست، شما با خدا معامله کرده اید، برادر مختاری!

* می خواستم بگويم اين آقايی كه فرمودند مردن 3 نفر در كهريزك نبايد به مسئله اصلی تبديل شود آيا اگر بستگان يا بچه‌های خودش هــم كشــته شــده بودنــد همين اظهار نظر را می‌كردند؟
آقای... گفته‌اند مردن 3 نفر در كهريزك نبايد مشكل اصلی باشد، به ايشان بفرماييد درست است ولی در چه كشوری؟  اگر در كشور شيلی يا عراق بخواهيـد درنظــر بگيريد بله 3 نفر كه هيچ، 3هزار نفر هم كشته شوند، اصلا‌ هيـچ مشكلــی نيســت، ولی در كشوری كه داعيه مسلمانی دارد نبايد اينگونه باشد. بايد بدانند كه رهبر مـا اميرالمومنين(ع)‌‌‌‌ اگر خلخال زنی از پايش درآمد ـ فرمودند: بايـد خـون گـريه كـرد، بنابراين اگر ما مسلمانيم اگر خون از دماغ كسی در زندان‌های ما بيايـد بايــد تمــام ملت خون گريه كنند.


فدوی پنداری رقیب پیدا کرده است، ملاحظه کنید:


آقای... فرموده‌اند مردن 3 نفر در كهريزك مسئله اصلی نيست. بنده عرض می‌كنم كه اين آقا راست می‌گويند، مـسئله اصلی كشور ما هولوكاست است، مـسئله اصلی، گـرانی و بيكاری و تـورم و مشـكل مسـكن ايرانيان نيست، مسئله اصلی، انتقال مقر سازمان ملل از خاك آمريكـاسـت كه طـرحشـان در دســتور نمـاينـدگـان دلسوز جهان قرار گرفته است، كشته شدن 3 نفر در كهريزك مسئله اصلی نيست، مسئله اصلی، دانشجويان جزاير‌سليمان هستند كه بايد هزينه‌شان توسط دولت ايران تامين شود تا در دانشگاه‌های ونزوئلا‌ تحصيل كنند، مسئله اصلی، مشكلا‌ت جزاير كومور، بوليوی، عراق، افغانستان و لبنان است، مسئله اصلی، چـای كنياسـت كـه بايد در بازار ايران فروخته شود، حالا‌ اگر چای ايرانی در انبارها فاسد هم شد مهم نيست. مسئله اصلی، ساختن خانه در ونزوئلا‌، پاكستان و ساختن راه و مدرسه در لبنان و عراق و افغانستان است، حال اگر يك هموطن خودمان به خاطر گرانی اجاره ها وسايلش به خيابان هم ريخته شود مهم نيست، مسئله اصلی، خيانت موسوی، كروبی، خاتمی و رفسنجانی است، نه آزار و اذيت احتمالی باز داشت‌ شدگان. مسئله مهم كشورمان، انقلا‌ب مخملی است مسئله اصلی اين است كه براساس برخی ادعاهای آقای احمدی‌نژاد و حاميان او، در اغلب سال‌های گذشته، اكثر مسئولان يا خانواده‌های آنها از نظر مالی و سياسی، دارای مشكلاتی بوده‌اند. با همين افشاگری‌ها مردم متوجه شدند كه آن جمعيت 25 خرداد و موسوی، خاتمی، هاشمی، كروبی و امثالهم به دنبال براندازی نظام بودند، ای مردم! مسئله اصلی اينهاست، حال شما می‌گوييد گرانی و تورم و بيكاری بيداد می‌كند؟ ‌اجازه بدهيد دولت مسائل به اين مهمی را اول حل كند بعد اگر وقتی بود به مشكلا‌ت خودمان رسيدگی خواهد كرد چقدر ما ملت قدر ناشناسيم و كفران نعمت می‌كنيم!

* از نسيم شهر تماس می‌گيرم. با توجه به نوع بافت نسيم شهر، متاسفانه تمام روشنی‌های شهر خاموش است، لطف بفرماييد پيگيری كنيد.
ـ مراتب توسط فدوی به عرض رسید، فرمودند یکی یکی، عجالتا ً لذت نسیمی که بطور رایگان برایتان در نسیم شهر فراهم شده است را ببرید تا نوبت روشنایی برسد برادر شهروند!

* بازنشسته‌ای هستم كه از بانك سپه شهرستان رودسر حقوق می گيرم. چندی پيش به ما اجبار كردند كه كارت عابربانك جهت حقوق بگيريم تا اگر توانستيم با آن حقوق دريافت كنيم - كه نمی‌توانيم- چرا كه هميشه از 25 هر ماه در عابر‌بانك، پول نيست اگر اتفاقی يك بار پول بود فيش نيست ما هم بايد همه ماهه به بانك های ديگر برويم از داخل بانك سپه هم حقوق نمی دهند، آيا كسی هست به داد ما برسد؟
ـ ماجرای قیر و قیف را که می دانید، برادرشهروند؟ فدوی احتیاطا ً نقل می کند: آورده اند که هموطنی به دیار باقی شتافت. پس از حسابرسی به ایشان گفتند که جهنمی ست و بلحاظ رعایت مسائل دمکراتیک از او پرسیدند که جهنم ایرانی می خواهد یا فرنگی؟ گفت جهنم، جهنم است، مگر فرقی می کند؟ گفتند در جهنم ایرانی هفت روز در هفته مأموران مربوطه می آیند و با قیف، قیر داغ به حلقش می ریزند لکن در جهنم فرنگی، این ماجرا فقط هفته ای سه روز اتفاق می افتد!.. هموطن متوفای فدوی هر چه فکر کرد دید تحمل قیر و قیف، سه روز در هفته آسانتر از هفت روز در هفته است... باری- مدتی گذشت و یکروز که زنگ تفریح در حیاط جهنم بود به تعدادی از هموطنان دیگر برخورد. از او پرسیدند که چه می کند؟ ماجرای خود را باز گفت. هموطنان کلی خندیدند و وقتی که او سبب را جویا شد، چنین گفتند:
درست است که ما در جهنم ایرانی، هفته ای هفت روز قیر و قیف داریم اما، یکروز قیر هست، ولی قیف نیست!..روز دیگر قیر هست ولی قیف نیست! روز بعد  نه قیر هست نه قیف!.. روز دیگر قیر و قیف هست، لکن مأمور مربوطه نیست و همینطور قس علیهذا....  و با این ترتیب ماجرای قیر و قیف هفته ای
یکروز هم اتفاق نمی افتد!..


 حالا حکایت شما و آن عابر بانک است، برادر بازنشین!

 

*.*.*.*.*

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت!

تا درودی دیگر، بدرود
حمیدرضا رحیمی

*.*.*.*.*

November 14th, 2010 - 8:30

م.لبخند

 

چند کلام حرف اضافی!


فدوی این بار اندکی دیر خدمت رسید،ببخشید
 افزون بر مشکلات سیستم، دو هفته ای در سفر بود
(فعلگی فرهنگی!) از دوستانی که در سفارش برخی
 آثاربیمقدار فدوی در بخش انتشارات هزل داتکام در
غیاب او به اشکال  فنی خورده بودند ،پوزش می خواهد .
 سفارشات مربوطه با حضور فدوی، به آدرس شان ارسال شد
 و تا ملاحظه ی این مختصر،باید بدستشان رسیده باشد ؛از التفات
 و پیگیری مهربانانه ی همگی عزیزان ممنون.
 ونیزفدوی ،از مهر میزبانان بزرگوار  خود در واشنگتن و فلوریدا
 واقع در ممالک محروسه ی امریک، شدیدا ً سپاسگزار است.
تا درودی دیگر، بدرود

                                     ********


نزول اجلال
بموجب گزارشات جراید شریفه ی دارالخُرافه،مرکب ملوکانه سرانجام و بدلائل گوناگون که به کسی جز ولایتعهد آ قا مصطفی(ص) مربوط نیست، به قم  تشریف فرما شد و در این باب ، به قول آن شاعر متقدّم مکتبی  :


 بیت
هرکس به زبانی صفت حمد تو گوید
بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه


خوانندگان محترم ضد انقلاب یکوقت  تصور نفرمایند که از متأخرین در این باب هنوزچیزی صادر نشده است؛فدوی برای جوریِ جنس ، یک فقره از ترشّحات مؤمنین معاصررا نیزدر همین رابطه بشرح زیر کار سازی می کند :
در آستانه تشريف فرمايي آقا به قم؛

آواز خــوش  تــرانــه ای  مــی آيــــد
خـوش حـالـی بـی كـرانـه ای مـی آيد
با شور و شعف چلچله ها می خواننـد
سـيدعلـــی خــامنـــه ای مــی آيــــد!

گفتن ندارد که آن چلچله ها ی مکتبی در مصرع سوم، به فتوای علمای سلف حشره الله مع موالیة المُطهّرین،صلوات الله  علیهم اجمعین، نمی توانند مادّه باشند ...

دیگر از ملتزمینی که در رکاب مقام معظم رهبری صدمه الله تعالی شدیداً شمشیر زدند، حجت الاسلام ناظمی مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان قم است که شجره نامه ی آنحضرت را به صورت "کارت پستال" فراهم و همزمان با ورود وی به این استان ،در مقیاسی وسیع،منتشر فرمود.   

یادآوری این نکته اما در همین جا ضروریست که در مقام مقایسه،دردسر و هزینه ی تدارکات این سفر مقدس،به مراتب کمتراز هزینه ی هنگفتی ست که برادر مهندس الاسلام والمسلمین احمدی نژاد در دوران تصدی شهرداری تهران بمنظور طراحی و تهیه ی "نقشه ی مسیر" حضرت بقیة الله الاعظم امام غایب ارواحنا روحی فداه، دود فرمود .باری - حالا روح منی! یعنی فدوی به عملیات ُمحیّرالعقول حجت الاسلام ناظمی مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان قم ،بر می گردد .!

وی افزون بر شجره نامه ی کارت پستالی، بمصداق دوستی خواهر خرسه !، سوء سابقه ی مبسوطی نیز در این رابطه، برای مقام معظم رهبری دام الذلّه، بشرح زیرتدارک دیده است :

"  آنگونه که حجت الاسلام غلامرضا ناظمی اعلام کرده،  روشن شده که جد آیت الله سیدعلی خامنه ای، امام سجاد، امام  چهارم شیعیان است "!
"جد مطهر مقام معظم رهبری، امام سجاد بودند که امامزاده عبدالله مدفون در بلوار کشاورز قم نیز عموی نسبی ایشان  هستند"!
وی افزود: "همچنین امامزاده سید معصوم نیز که در منطقه نیروگاه قم مدفون هستند به عنوان پسر عموی نسبی مقام معظم رهبری به شمار می‌آیند ." !

حجت الاسلام ناظمی همچنین برای ایجاد نوعی تعادل بین سیخ و کباب سلطانی،و اینکه مقام معظم رهبری چندان هم از حضرت امام راحل(ل)،بالاتر نیست ،! "از انتشار شجره نامه ی آیت الله خمینی همزمان با آیت الله خامنه ای خبر داد و گفت  جد رهبر فقید جمهوری اسلامی، امام موسی کاظم است . " !

و در ادامه فدوی البته،جز "حیرتش نیفزود"،و افزون برآن،همینطور نیز ارّه به ماتحت مانده است که اهالی محترم عربستان در ایران سابق، راستی چه می کنند ؟!

زیاده جسارت است .

*:*:*

در مناقب هجرت ولی امر مسلمین جهان

فدوی به صدای آمریکا ،هیچکدام از انواع متداول ارادت را شوربختانه ندارد لکن از سوئی،ارادت او به جراید شریفه ی دارالخرافه نیز، چیزی در همان حد است!..اما از آراء بامزه ی هر دو طرف ظاهرا ً متخاصم نیز، بیک میزان لذت می برد ! و بقول علمای محترم ورزش جفت دو بنفع تماشاچی ! فی المثل، فدوی در هجرت مقام معظم رهبری دام الذله به دارالایتام قم،ملاحظه کرد که صدای شیطان بزرگ بعد از 31 سال بقول معروف مچ  حضرات را که خودشان پشه را در هوا با یک قیام و قعود،ختنه می کنند ! گرفته ،وگفته  است  که :

یکی از علمایی که نامش در لیست مستقبلین رهبر معظم انقلاب در خبرگزاری‌های مختلف آمده است، ماه گذشته فوت کرده و اصلا در قید حیات نیست.!

گفتن ندارد که رسانه های مکتبی دارالخُرافه نیزبیدرنگ در خاکریز خود در موضع پدافند  قرار گرفته ودر  پاسخ شلیک کرده اند که :


در میان علمای حوزه علمیه قم، دو برادر با نام‌های آیت‌الله محمدحسن احمدی فقیه و آیت‌الله محمدحسین احمدی فقیه حضور دارند که هر دو از علمای معروف یزد هستند.

ماه گذشته آیت‌الله محمدحسن احمدی فقیه دار فانی را وداع گفت اما برادر ایشان یعنی آیت‌الله محمدحسین احمدی فقیه در قید حیات هستند و در مراسم استقبال باشکوه مردم قم از مقام معظم رهبری شرکت کرده است. ! (2)

فدوی شما خوانندگان محترم ضد انقلاب،عوامل گرامی استکبار جهانی  و صهیو نیزم بین الملل را نمی داند ، لکن اگر حمل برتعریف ود،فدوی که خود از فضلای حوزه ی علمیه ی قم  در درس خارج(خارج از کشور - م) است ،! برای نخستین  بار است که نام این دو تن از" علمای  معروف " مذکور را  می شنود ! (1) .باری -

فدوی بهر روی تردید ندارد که اگر برادران فوق یعنی ،حضرات آیات ، محمد(ص) حسن(ع) و محمد(ص) حسین (ع) احمدی فقیه در دسترس نبودند، برادران از جعبه ی مارگیری محترم خود آیت الله دیگری مثلاً آیت الله سید علی(ع) محمد(ص) دوز دوزانی لنگرودی را ، به استقبال اعلیحضرت العظما علی (ع) صدمه الله تعالی می فرستادند .

زیاده جسارت است .

--------------------------------------------------------------
(1) فدوی از ذکر این مصیبت نیز می گذرد که هر گاه به این حضرات "علما " می گویند، تمام بدن اش به
علت حساسیت،شدیدا ً کهیر می زند و کارش به بیمارستان می کشد !

(2) فردا

 

*:*:*

مشغول مذاکره با برادر احمدی نژاد در باره ی مسائل مورد علاقه ی دوکشور!

شهر شلوغست و فدوی هم با اجازه ی شما اورانیوم غنی شده را هم اضافه می کند.

 

لشکرکشی

فدوی در خبرهای دارالخُرافه می بیند که گاه  آش مربوطه چندان شور می شود که حتا
آیت الله آشپزباشی ُمدّه ظله هم صدایش در می آید ؛ ملاحظه کنید  :
نماينده مقام معظم رهبري در بنياد شهيد و امور ايثارگران اظهار داشت: البته معاون سينمايي وزارت ارشاد در اين خصوص اعلام موضع كرده و اين حركت را محكوم نموده كه كافي نيست.!
وي گفت: لازم است خانواده شهدا و ايثارگران به عنوان صاحبان اين نظام در مقابل اين حركت به هر ترتيبي بايستند و اين خانه فساد را بر سر آنان خراب كنند تا ديگر كسي جرات نكند براي براندازي نظام جمهوري اسلامي شعار دهد و عده اي هم براي آنان كف و سوت بزنند.(1)

و روز روشن و بی تعارف ، با تأسی از مقام معظم رهبری دام الذله، فرمان آتش صادر می کند :

حجت الاسلام رحيميان تاكيد كرد: لازم است خانواده معظم شهدا و ايثارگران در مقابل چنين اعمال كثيف و ناپسندي موضعگيري كنند و اعلاميه بدهند و حتي اگر لازم بود تجمعي عليه آنان راه بيندازند ! (2)

زیاده عرضی نیست .

*:*:*

بی توجهی

فدوی نمی داند که برادران وقتی لالائی بلدند، چرا خوابشان نمی برد ؟ .. اختراعات و اکتشافات خاج پرستان لعنة الله علیهم اجمعین را، که البته از مسلمین کش رفته اند،چرا بوجه تمام وکمال بکار نمی برند تا بقا و سلامت خودشان را دستکم ،تأمین کرده و فدوی را نیزاز نگرانی بدر آورند؟..


باری – حیرت فدوی دیگر :
از مردن در سرزمینی "نیست"
که مزد گورکن
از آزادی آدمی
افزون باشد (1)

بلکه حیرت فدوی از آنست که چرا همکاران مکتبی اودر جراید شریفه ی دارالخُرافه، به اهمیت خبری که از دانشمندان خاج پرست(آلمانی)،لعنة الله علیهم اجمعین نقل می کنند، آگاه نیستند و آنرا  نخست به مقام معظم رهبری صدمه الله تعالی ؛ و سپس به جیمی ِ اومهندس الاسلام والمسلمین  برادر احمدی نژاد دامت تحریکاته، بقول عوام Offer  نمی کنند تا دعای ملتی را نیز بدرقه ی راه  خود(توشه ی آخرت – م) داشته باشند؟

لطفا ًبه تیتر خبر مورد اشاره ی فدوی، پیرامون نوعی صندلی که خاج پرستان اختراع کرده اند،در یکی دو رسانه ی شریفه ی دارالخُرافه (2) توجه کنید ،تا بعرض او برسید :

صندلی ای که شما را به زور از جایتان بلند می کند !

والله الموفق والمعین
----------------------------------------------------------------

(1) شاملو / شاملوی بزرگوار، دخل تصرف فدوی کوچکوار را در تغییر فعل از اثبات به نفی، که نوعی ضرورت
 طنزی است!، بدلیل مشابهت گروه خونی،البته می بخشد !

(2) تابناک
علی الله التکلان و هوُ المُستعان فی جمع امور

کتبةالفقیر کمتر از قطمیر – فدوی

 

 

 

*:*:*

بعد مرگم نه به خود زحمت بسيار دهيد
نه به من برسر گور و کفن آزار دهيد
نه پي گورکن و قاري و غسال رويد
نه پي سنگ لحد پول به حجار دهيد
به که هر عضو مرا از پس مرگم به کسي
که بدان عضو بود حاجت بسيار دهيد
اين دو چشمان قوی را به فلان چشم چران
که دگر خوب دو چشمش نکند کار دهيد
وين زبان را که خداوند زبان بازي بود
به فلان هوچی رند از پی گفتار دهید
کله ام را که همه عمر پر از گچ بوده است
راست تحويل علي اصغر گچکار دهيد
وين دل سنگ مرا هم که بود سنگ سياه
به فلان سنگتراش ته بازار دهيد
کليه ام را به فلان رند عرق خوار که شد
ازعرق کليه او پاک لت و پار دهيد
ريه ام را به جواني که ز دود و دم بنز
درجواني ريه او شده بيمار دهيد
جگرم را به فلان بی جگر بی غیرت
کمرم را به فلان مردک زن باز دهید
چانه ام را به فلان زن که پي وراجي است
معده ام را به فلان مرد شکمخوار دهيد
تا مگر بند به چيزي شده باشد دستش
لااقل تخم مرا هم به طلبکار دهید!

از وصیت نامه' ابوالقاسم حالت

*:*:*

سؤالات بی ربط !

"حرفا میزنه قیصر، چشما میره مغز سر!.."  منظور فدوی اینست که برخی شهروندان در رسانه های دارالخـُرافه، پرسش هائی طرح می کنند که سر همه جای آدم لامحاله اسفناج سبز می شود!.. در اینگونه مواقع، فدوی نیز چاره ای ندارد جز این که، مراتب را چنانچه در حیطه ی اختیارات اوست خود پاسخ داده و در غیر این صورت، با ترس و لرز در مجالی به شرف عرض رسانده و ازحضور پـُر زورمقامات ذیربط، اعلی الله مقامهم اجمعین، کسب تکلیف کند.
برای دستگرمی، عجالتاً به این یک فقره نگاه کنید:

"يكی از معاونين وزرا فرموده بودند ما هيچ‌گونه شخص فقيری نداريم پس كسانی كه می آيند سرسطل‌های زباله  و كله‌های شان را دراين سطل برای يافتن خوراكی می‌كنند اينها چه كسی هستند؟ "
- به عرض رسید، دستور رسیدگی فوری صادر فرمودند. گزارش برادران مسؤل حاکیست که به افراد مذکور تفهیم اتهام شد و اقاریر لازم نیز اخذ گردید چندان که در پایان شدیدا ً اظهار علاقه و تمایل کردند که در یک برنامه ی تلویزیونی به انبوه جرائم خود، از توهین به اعلیحضرت العظما خامنه ای گرفته
تا توطئه بر علیه نظام، جاسوسی به سود استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل، حمل و استعمال مواد مخدر و البته لواط، به چندین زبان زند ه و مرده دنیا شدیداً اعتراف  نمایند.  ضمنا ً اقرار کردند که در سطل های زباله ی مذکور، دنبال غذا نمی گشتند، بلکه دنبال ساعت رولکس طلاشان می گشتند، که گم شده بود!

و یا به این پرسش شهروندی دیگر:

آقای لاريجانی يك سال است رئيس مجلس شده 77 شهر خارجی را با هواپيمای مدرن رفته است. آقای لاريجانی! يكبار هم با توپولف مسافرت برويد ببينيد چه مزايايی دارد؟!

فدوی مراتب را در صحن مجلس و بدون آن که نماینگان محترم حکومت در مجلس را از قیلوله بیدار کند، به عرض برادرعلی(ع) لاریجانی رساند. ایشان مع الاسف حسب شیوه ی مرضیه، به جای جواب جاخالی داده و فدوی را دنبال نخود سیاه فرستادند و فرمودند به جای طرح این پرسش بیربط و ضد انقلابی، برود و خبر مرگش از برادرشان یعنی آیت الله لاریجانی رئیس محترم قوه ی باه(قضائیه ـ م) بپرسد که اعدام  "سران فتنه"  چه شد؟..
فدوی به عرض رساند که اخوی به اتفاق مقام معظم رهبری دام الذله دارند سخت رویش کار می کنند، دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد!.. لکن فدوی از رو نرفته، خطر کرده و دوباره از ایشان پرسید: پس توپولف چه شد؟!..
ایشان در پاسخ چنان نگاهی به فدوی انداخت که چیزی نمانده بود خوانندگان ضد انقلاب، عوامل استکبار جهانی وصهیونیزم بین الملل لعنة الله علیهم اجمعین، بی فدوی شوند!...  سپس فرمود که وی مستقل از قوه ی مجریه عمل می کند. فدوی جسارتاً پرسید که منظورشان چیست؟ فرمود منظورشان اینست که حاضرند به پیروی از اسلاف گرامی، حَشَره الله مَعَ موالیة المطهرین صلوات الله علیهم اجمعین الاغ سوار شوند، لکن توپولف سوار نشوند!

برادر دكتر رضايی نیزبیخودی شاکی شده بودند که:

چرا مدعی العموم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر تشويش اذهان عمومی و پخش شايعات و اخبار دشمن شادكن برخی از مطبوعات مثل اعتماد ملی و اشخاص حقيقی و حقوقی مثل عوامل و فرماندهان پشت پرده اغتشاشات در مواردی چون شايعه قتل عليرضا 12 ساله با باتوم پليس كه بر اثر تصادف از دنيا رفته، برخورد قانونی نمی كنند؟

ــ می بینی برادر دکتر؟ می بینی جبهه ی استکبار منشأ چه شایعات بی اساسی می شود؟  چراتعارف می کنید و کوتاه می آئید؟ چراحقیقت را نمی گوئید که 
کلیه ی کشته شدگان آن تظاهرات چند میلیونیِ ِ کوچک! در تصادفات رانندگی سال گذشته کشته شده اند و مجروحینی که از راه لطف به مراکز خوفناک برادران  هدایت شده اند نیز کسالتی جز سرماخوردگی نداشته اند و مفقودین  هم  برای رفع خستگی  ناشی از رأفت اسلامی وارده به تعطیلات اعزام شده اند؟ خلاصه  وظیفه شرعی شدیدا ً حکم می کند  که حقیقت را بگوئید وگر نه، فدوی  می گوید
!

پیرامون پرسش بعدی نیز مقدمتاً عرض می کند که درست است که اُمّت، همیشه در صحنه است، لکن این بدان معنا نیست که از همه چیز بویژه از مسائل پشت پرده نیز خبر دارد. از جمله  "میدان"  که ما  از نظر آن شدیداً در مضیقه هستیم و این، هیچ جور توی کـَت و کـُول مؤمنین کثرالله امثالهم نمی رود، دراین باره به مورد برادر گرامی ما منتظرالمهدی(عج) توجه کنید تا بعرض فدوی برسید:

از شورای شهر و شهرداری ايلام تقاضا می شود با توجه به عدم وجود ميدانی به نام حضرت ولی عصر(عج) نسبت به نامگذاری ميدان در حال ساخت نزديك مصلی ايلام به نام آن حضرت اقدام نمايند.
منتظرالمهدی (عج)از ايلام- از طريق ايميل

ــ والله برادر منتظرالمهدی(عج)  به قول برادر سیّد قاسم (مش قاسم  سابق ـ م ) دروغ چرا، تا اعدام آ.آ.آ آ...  تا آنجا که فدوی می داند،  دولت خدمتگزار از نظر میدان شدیداً در مضیقه است، سبب نیز آنست که هرچه میدان داشتیم به درخواست مؤمنین و مؤمنات به نام نامی ماجراجویان گرامی، از جمله حزب الله -  حماس... و آخرین آن به نام  برادر " عماد مغنیه " نامگذاری  شد  و دولت  خدمتگزار بر این پایه، افزون برآه، میدان نیز در بساط ندارد،  لکن به قول  عوام!  don't worry فدوی از محافل بسیار نزدیک به  برادر مهندس  الاسلام و المسلمین احمدی نژاد دامت تحریکاته، شنید که  بزودی از  محل  تتمه ی ذخیره  ارزی، و اگر نشداز محل ذخیره ارضی، تعداد متنابهی  میدان، در سایزهای گوناگون، به این مهم اختصاص خواهد داد فلذا شما که بیش  ازیکهزار و چهار صد سال صبر کردید، خـُب اینهم روش، برادر  منتظر  المهدی(عج)!

و سرانجام این که برادرمحمود بليغيان از اصفهان که از متخصصین برجسته ی پیوند گودرز و شقایق مملکت مان هستند، تنبلی کرده ومسأله ای را که راه حلی بسیارساده و دم دست دارد، به شرح زیر به فدوی ارجاع فرموده است:

با اجباری شدن استفاده و همراه داشتن زنجير چرخ برای خودروها در فصل سرما و زمستان برخی فروشندگان بی انصاف و سودجو قيمت اين كالای ضروری برای اتومبيل را كه اغلب وارداتی است بسيار بالا برده و تا 2 برابر قيمت گران كرده اند. لذا ضروری است که در اين مورد با كنترل و نظارت بيشتر در توزيع عادلانه آن اقداماتی صورت گيرد.

فدوی شما را خوب به جا می آ ورد و می داند که شما از ارادتمندان بی قید و شرط جمهوری شکوهمند اسلامی ما هستید فلذا از شما انتظار دارد که به جای این که رضایت به وابستگی ما به خاج پرستان لعنتت الله علیهم اجمهین بدهید، آن زنجیری را که قرار است بر گرده ی دانشجویان ضد انقلاب بکوبید، اگر زحمت نیست، دورلاستیکتان بپیچید و باز هم اگر زحمت نیست به دانشمندان گرامی هسته ای بفرمائید که در زنگ تفریح بجای موشک زنجیر چرخ تولید فرمایند

و نیز برادر سید که ایرادشان اصلاً وارد نیست و فدوی البته،اوراهم به عون الله سر جایش می نشاند :

¤ دو ماه است كه در جاده ورامين- فيروزآباد جلوی مغازه ما را كنده اند به طوری كه مجبور به بستن مغازه ام شده ام. لطفاً بفرمائيد مسئول واقعی اين ماجرا هر كسی است اين مشكل را حل كند.
سيد- شهرری جاده ورامين
ـ چشمتان را بگیرد برادر سیّد؛ چرا مسؤلین محترم اعلی الله مقامهم اجمعین هر کاری که  می کنند، به نظرتان نمی آید و فدوی را بی خودی به درد سر می اندازید؟...
 ـ باری مراتب توسط فدوی و به قول عوام follow up
شد فرمودند این اقدام محض سلامتی
 شما و مشتریان جان بر کف تان بوده است تا دست کم روزی دوبار برای رسیدن به مغازه از
 روی چاله ی مرحمتی پریده قدری ورزش کنند. لطفا ً شما هم خجالت کشیده و با بستن مغازه 
خود آبِ سنگین به آسیاب دیجیتالی دشمن نریخته و بهانه به دست استکبار جهانی و
 صهیونیزم بین الملل ندهید..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaa

 توپولوف

 

 

*:*:*

محافظه کاری

راستش از شما خوانندگان محترم ضد انقلاب،عوامل گرامی استکبار جهانی و صهیونیزم
 بین الملل لعنة الله علیهم اجمعین چه پنهان که فدوی ، دوست ندارد در بعضی کارها که برایش مسؤلیت دارد،بیش ازاندازه دخالت کند . اشاره ی فدوی ،به ُمعانقه ی برادران احمدی نژاد و افتخاری در انظار عموم است که کلی برای این خواننده ی مکتبی، مشکل ساز شده است .فلذا فدوی ، عین عریضه ی  برادر حسین(ع) احمدی و چند حسین(ع) مشابه دیگر را !، بی هیچ اظهار نظری،عیناً بحضور ُپر زور  حضرات آیات و مسؤلین محترم اعلی الله مقامهم اجمعین بقول عوام "فوروارد" کرد که نتیجه را نیز  بیدرنگ در پی می آورد:

¤ رفتاري كه گروه فشار با خانواده آقاي افتخاري خواننده متعهد كشورمان به جرم احترام به رياست محترم جمهوري داشته رفتاري صهيونيستي است كه هركس با آنان نباشد بر عليه او توطئه مي كنند دولت و مسئولين امنيتي كشور نبايد در اين مورد بي تفاوت باشند. خواستار اقدام مسئولين در اين رابطه هستيم.
حسين احمدي و تعدادي تلفن مشابه

- مراتب بدلیل اهمیت استراتژیک موضوع به قید 55 فوریت در مجالی به شرف عرض رسید . دستور فرمودند چند نفری برای دستگرمی و نیز عبرت خلق، مستحبا ً بعنوان قاچاقچی یا روزنامه نگار در ملاء  عام و  ترجیحآً توسط جرثقیل اعدام شوند  وسپس،برادر افتخاری یکبار دیگر،البته بدون گرفتن لب و نیز طوری که جناق سینه ی برادر احمدی نژاد نشکند!،وی را بغل کرده و ؛آنگاه نتیجه را به معظم له سریعا گزارش نمایند تا تصمیم مقتضی را ادر این باب اتخاذ و ابلاغ فرمایند .

و من الله التوفیق و علیه التکلان

*:*:*

مسری

اسلام عزیز پنداری یک بیماری ُمسری ست و حتا به جائی چون "والت دیسنی " واقع در ممالک محروسه ی امریک نیز، سرایت و فرد مبتلا را زمینگیر می کند این کمپانی متعلق به شیطان بزرگ ،در باب حجاب کارکنان مسلمان، گوئی از برادران پیشی گرفته و مدلی را برای ختم غائله تعیین و در هیئت یک مانکن مکتبی، به عوام آمریکائی ،عرضه کرده است .
برادران در جراید شریفه ی دارالخُرافه البته، بزرگواری فرموده، و از خبط و خطاهائی که کمپانی مذکور در طراحی غم انگیز حجاب اسلامی مرتکب شده است ،عجالتا ً بدینصورت صرف نظر فرموده اند :

این پوشش گرچه با حدود اسلامی حجاب فاصله دارد، اما با توجه به فضای اجتماعی و فرهنگی آمریکا تاحدودی قابل توجیه است. !

فدوی در پایان این مقال به حسینیه ی محترم "والت دیسنی "   چه دارد بگوید جز اینکه :

صلّی وجلّی - شما هم بلی ! برادر دیسنی ؟

 

 

 

 

*:*:*.*:*:*

  تضاد

فدوی مدتی ست که در پیوند با دسته ای از هموطنان، که حضرت مسیح(ع) را بهردلیلی که به فدوی اصلا ًمربوط نیست،به حضرت محمد(ص) ترجیح داده اند، در ذهن خود دچار نوعی به قول عوام Paradox شده است.
فدوی هم چون شما خوانندگان محترم ضد انقلاب می داند که حضرت مسیح(ع)،
بسیار مورد احترام برادران نیز هست و از او به کمتر از(ع) یاد نمی کنند؛ و این
(ع) از جنس همان عینی ست که برای اهل بیت و ائمه ی معصومین علیهم الصلوة والسلام ،مصرف می شود لکن نمی داند که چرا برادران، دودمان پیروان آن حضرت را، در یک قیام و قعود، بر باد می دهند!.. باری -
فدوی در خبرهای دارالخُرافه دید که حضرات شماری از هموطنانی را که به حضرت مسیح(ع) گرویده اند، با ادای احترام به آن حضرت، اعدام فرموده و به شماری دیگر نیز که متقاضی اعدام بوده اند،! البته هنوز جواب رد نداده؛ لکن آنان را نیز در لیست انتظار اعدام منظور داشته و به برخی نیز قول داده اند که آنان را خارج از نوبت، اعدام فرمایند!.
عین خبر جهت مزید استحضار خوانندگان محترم ضد انقلاب، عوامل استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل، در پی می آید:

به گزارش خبرگزاری هرانا، "شعبه 11 دادگستری گیلان" برای کشیش یوسف ندرخانی به اتهام "ارتداد" مجازات مرگ تقاضا کرده است. کشیش ندرخانی ساکن رشت بوده و از مهر ماه سال 1388 تا کنون در زندان این شهر به سر می برد. ..  فاطمه پسندیده، همسر وی، نیز به حبس ابد محکوم شده است از خرداد ماه سال ۸۹ در زندان به‌سر می‌برد. این زوج دارای دو فرزند خردسال می باشند که اکنون نزد عمه شان نگهداری می شوند.

ادامه ی خبر به نقل از کشیش رضا دهقانی عضو شورای رهبری کلیسای ایران، می گوید که کشیش بهروز خانجانی نیز در زندان شیراز به جرم ارتداد به مرگ محکوم شده است.
همان منبع می افزاید که:
"نخستین حکم "ارتداد" برای نودینان مسیحی در ایران پس از انقلاب در سال 1368 صادر گردید.
کشیش حسین سودمند، در این سال و در شهر مشهد به جرم "ارتداد" به دار آویخته شد." *
باری - صرف نظر از تسامح و تساهل مؤمنین و مؤمنات کثرالله امثالهم در باب نودینان به شرح فوق، نکته ی واپسین در ارتبا ط با پارادُکس ذهنی فدوی این که، ترکیبات مألوف و مأنوس پیش از اینها مثلا ًچنین بود:
کشیش جورج ـ کشیش مارتین ـ کشیش فیلیپ و قس علیهذا ...
حالا فدوی در این ارتباط، همینطور ارّه به ماتحت مانده است و نمی داند که با ترکیباتی نامأنوس و ناموزن از این قبیل که برادران البته خود موجد و موجب آن بوده اند، چه کند:!

کشیش رضا(ع) دهقانی!- کشیش حسین(ع) سودمند! ـ کشیش بهروز ـ کشیش حمید و ....

علی الله التکلان و هوُ المُستعان فی جمع امور
کتبةالفقیر کمتر از قطمیر - فدوی

-----------------------------------------------
* شهرزاد نیوز

تا درودی دیگر،بدرود

حمیدرضا رحیمی

 

Archive 2010